Адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки в Україні

Автор: Семенчук Іван Васильович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Семенчук І. В., Лук`янова Г. Ю. (керівник). Адміністративно правові засади інформаційної безпеки (тема магістерської роботи). Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Створення сучасного інформаційного суспільства як об’єктивного етапу розвитку людства після індустріальної епохи, глобалізація інформаційних процесів, суттєве підвищення ролі інформаційної інфраструктури в різних сферах суспільного життя супроводжують і забезпечують розвиток сучасної цивілізації. Нинішній етап розвитку інформаційних технологій характеризується можливістю масового інформаційного впливу на індивідуальну і суспільну свідомість аж до проведення великомасштабних інформаційних воєн, в результаті чого неминучою противагою принципу свободи інформації стає принцип інформаційної безпеки. Науково-теоретичну основу роботи становлять сучасні теоретико-методологічні розробки провідних українських вчених – М.Баймуратова, О.Бикова, Ю.Волошина, О.Гріненко, В.Денисова, А.Дмитрієва, В.Журавського, О.Клименко, О.Копиленка, В.Кузьменка, І.Куян, Т.Мотренка, Р.Мінченко, Р.Петрова, Х.Приходько, І.Сліденка, Р.Стефанчука, А.Янчука та ін. Серед вітчизняних досліджень нормативно-правових проблем кібербезпеки на особливу увагу заслуговують праці М.Ожевана, О.Дзьобаня, В.Пилипчука, В.Петрова. Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративно-правового забезпечення інформаціи?ноі? безпеки в Україні. Предмет дослідження – адміністративно-правове забезпечення інформаціи?ноі? безпеки в Україні. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясування і аналіз концептуальних та організаціи?но-правових основ адміністративно-правового забезпечення інформаціи?ноі? безпеки в Україні, вироблення на ціи? основі пропозиціи? і рекомендаціи?, які сприятимуть підвищенню ефективності забезпечення інформаціи?ноі? безпеки. Поставлена мета зумовила такі завдання дослідження: 1. розглянути інформаційну безпеку як об’єкт правової охорони; 2. охарактеризувати нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні; 3. дослідити систему суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки; 4. визначити особливості адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної безпеки; 5. встановити перспективні напрями удосконалення механізмів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні; 6. розглянути зарубіжний досвід щодо забезпечення інформаційної безпеки; 7. визначити загрози національним інтересам в інформаційній сфері. В першому розділі магістерської роботи було викладено теоретико-методологічні основи інформаційної безпеки, законодавча база та історія термінології, яка буде використовуватись. Поняття інформаціи?ноі? безпеки, як і, взагалі, інформаціи?них відносин, достатньо розмите на сьогодні. Відсутність узгоджених дефініціи?, тісного зв’язку між нормативно-правовими актами в інформаціи?ніи? сфері та безсистемність підготовки і прии?няття нових, свідчить, на жаль, про зменшення правотворчого впливу на відповідні правовідносини. Водночас, слід зазначити, що в першу чергу від таких визначень, залежить і правова політика Украі?ни, що має формувати безпековии? сектор в усіх сферах життєдіяльності людини, суспільства та держави. У другому розділі було проаналізовано загальну структуру суб`єктів адміністративно-правового апарату, роглянуто принципи, мету та повноваження людей, які втілюють данну діялність у життя. Масштабність діяльності у напрямі забезпечення інформаційної безпеки зумовлює необхідність визначення цілей та їхньої репрезентації у формі дерева цілей. Обрання саме такої форми представлення пояснюється, насамперед, розгалуженістю цілей при одночасній спільності ключової компоненти. Крім того, передбачено, що цілі можуть розраховуватися на перспективу й виступати в якості стратегічних, а можуть відповідати на виклики сьогодення й формулюватися як тактичні. З позицій ієрархії, доречно здійснити розподіл за рівнями особи, суспільства, держави. У третьому розділі було детально проаналізовано шляхи розвитку та удосконалення національної державної безпеки, можливі загрози та шляхи вирішення проблем, які вже виникали у світі. Інтенсивна інформатизація усіх сфер життєдіяльності суспільства є сьогодні одним із визначальних глобальних чинників подальшого соціально-економічного, інтелектуального та духовного розвитку людства. Водночас, світова спільнота вступає в новий етап своєї історії, котрий має всі підстави охарактеризувати його як еру інформаційних воєн. Ключові слова: інформаційна безпека, суб’єкти забезпечення, інформаційна війна, інформація, національна безпека. Список використаних джерел: 1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. URL: http://cyclop.com.ua/content/view/330/1. 2. Конституція Украі?ни. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 3. Про засади внутрішньоі? і зовнішньоі? політики: Закон Украі?ни від 01.07.2010 р. No 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.