Адміністративно-правовий захист публічної інформації

Автор: Малафей Олександр Сергійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Малафей О.С., Бліхар М.М. (науковий керівник). Адміністративно-правовий захист публічної інформації. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Актуальність теми магістерської кваліфікаційної роботи зумовлена бурхливим розвитком інформаційних відносин, що, в свою чергу, сприяло розвитку адміністративного законодавства в частині забезпечення доступу до публічної інформації та її адміністративно-правового захисту. У національному законодавстві прописані процедури реалізації права на доступ до публічної інформації, закріплені режими доступу до інформації, а також механізми захисту порушеного права на доступ до публічної інформації [1, с. 140]. Тому актуальність обраної нами теми дослідження є беззаперечною. Разом із тим системні порушення захисту публічної інформації з боку суб’єктів владних повноважень, а також динамічні зміни в адміністративному законодавстві, потребують додаткового з’ясування. Мета і завдання дослідження. Мета магістерської кваліфікаційної роботи полягає у аналізі особливостей адміністративно-правового забезпечення захисту публічної інформації, та положень чинного адміністративного законодавства. Завдання: ? охарактеризувати поняття публічної інформації; ? визначити суб’єктів суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації; ? розкрити правові особливості доступу до публічної інформації в Україні; ? проаналізувати адміністративно-правові механізми регулювання електронного доступу до публічної інформації; ? дослідити відповідальність за протиправну бездіяльність у сфері порушення доступу до публічної інформації; ? розкрити особливості захисту публічної інформації в системі комунікацій між державою та громадянами. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі захисту публічної інформації та регламентуються нормами адміністративного права. Предметом дослідження є адміністративно-правовий захист публічної інформації. У першому розділі «Адміністративно-правові аспекти публічної інформації» досліджено поняття та ознаки публічної інформації та охарактеризовано її види; розглянуто суб’єктів суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [2] публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. Публічна інформація характеризується наявністю двох основних ознак: 1) це відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація; 2) це інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації [3, с. 29]. Другий розділ «Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правового захисту публічної інформації» присвячено адміністративно-правовим особливостям доступу до публічної інформації в Україні та механізмам адміністративно-правового регулювання електронного доступу до публічної інформації. Встановлено, що право на доступ до публічної інформації гарантується: 1) обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом; 2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє; 3) максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації; 4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством; 5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; 6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. До основних принципів забезпечення доступу до публічної інформації належать: ? прозорість та відкритість діяльності суб’єктів владних повноважень; ? вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом; ? рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. У третьому розділі «Проблеми та перспективи адміністративно-правового захисту публічної інформації» розглянуто проблемні питання відповідальності за протиправну бездіяльність у сфері порушення доступу до публічної інформації та перспективи вдосконалення захисту публічної інформації в системі комунікацій між державою та громадянами. 1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 1) ненадання відповіді на запит; 2) ненадання інформації на запит; 3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації»; 5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 6) несвоєчасне надання інформації; 7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 8) нездійснення реєстрації документів; 9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів. Адміністративна відповідальність за порушення захисту публічної інформації встановлено статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]. Ключові слова: публічна інформація, інформаційне суспільство, органи державної адміністрації, адміністративне законодавство, адміністративна відповідальність, публічне адміністрування, адміністративні послуги. Перелік використаних літературних джерел: 1. Сибіга О.М. Інформація як явище правової дійсності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № С. 139-142. 2. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. 3. Адміністративне право України: підручник для юрид. вузів і факультетів / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук [та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гарщука, В.В. Зуй. Харків: Право, 2010. 624 с. 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.