Адміністративно-правовий аспект фінансування соціального забезпечення громадян України

Автор: Пшоняк Владислав Андрійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Правознавство
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Пшоняк В.А., Бортник Н.П. Адміністративно-правовий аспект бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення громадян України. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Проведення соціальної політики, спрямованої на забезпечення умов життєдіяльності людини, реалізацію та розвиток її інтелектуального і професійного потенціалу, є однією з головних функцій держави. Важливе місце при цьому займає розвинена система соціального захисту, фінансове забезпечення якої здійснюється за рахунок державних та недержавних коштів. Найбільше державних витрат на соціальний захист (включаючи охорону здоров’я) спрямовується у Данії – 58,3%; Німеччині – 58,8%; Фінляндії – 57,3%; Норвегії – 56,3%. У цілому по країнах ЄС на соціальний захист витрачається близько 54,9% усіх державних коштів [1]. Варто відмітити, що незважаючи на фінансову та економічну кризу та цілу низку заходів, спрямованих на зменшення видатків, у більшості країн Європи й надалі спостерігається поступове зростання державних соціальних видатків як в абсолютному, так і відносному розмірах. Таке зростання державних соціальних видатків у період кризи пояснюється, по-перше, зростанням кількості населення, яке потребує соціальної допомоги, а, по-друге, бажанням урядів за допомогою соціальних допомог збільшити внутрішній споживчий попит з метою покращення економічної ситуації в країні [2]. Україна успадкувала розгалужену систему соціального захисту населення, яку за роки незалежності доповнила безліччю різноманітних соціальних програм та допомог. З одного боку, це дало змогу охопити переважну більшість населення країни різними формами соціального захисту, а, з іншого боку, суттєво збільшило навантаження на державні фінанси, які в умовах перманентних економічних та фінансових криз не можуть повністю забезпечити бездефіцитне фінансування зростаючих потреб системи соціального захисту [3]. Розмір основних соціальних виплат залишається в Україні вкрай низьким, а громіздка система соціального захисту стала малоефективною з точки зору досягнення її основних цілей – зменшення рівня бідності, скорочення нерівності у доходах та підвищення якості життя населення.. Дисбаланс у розвитку економіки та складна соціально-демографічна ситуація лише погіршують фінансове забезпечення соціального захисту населення, що у майбутньому може створити реальні загрози для національної безпеки України (як шляхом провокування соціальних вибухів, так і через економічні та фінансові кризи). Тому дослідження проблеми бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення є важливим як в теоретичному, так і в практичному плані [4]. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з особливостями становлення, функціонування та розвитку інституту фінансування соціального забезпечення населення України з погляду їх адміністративно-правового регулювання в бюджетному та позабюджетному вимірах. Предметом дослідження є бюджетне та позабюджетне фінансування соціального забезпечення населення України з погляду його адміністративно-правового регулювання. Мета доcлідження полягає у системному, комплексному аналізі юридичної прирoди інституту фінансування соціального забезпечення населення та проблемних аспектів функціонування інституту фінансування соціального забезпечення в Україні, а також оцінка сучасного стану бюджетного фінансування соціального захисту та обґрунтування перспектив його удосконалення. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення завдань: розкриття поняття та юридичного змісту інституту фінансування соціального забезпечення громадян України в адміністративно-правовому аспекті; з’ясування правових підстав, обсягу, джерел та суб’єктів фінансування соціального забезпечення; окреслення адміністративно-правового статусу цільових бюджетних і позабюджетних фондів у системі фінансування соціального забезпечення населення України; фopмулювaння мoделі удосконалення фінансування соціального забезпечення населення в Укpaїні, a тaкoж відпoвідні цій мoделі pекoмендaції тa пpoпoзиції для вдосконалення характеристик адміністративно-правового статусу суб’єктів фінансування соціального забезпечення зокрема та якіcнoї тpaнcфopмaції інституту соціального забезпечення в Укpaїні зaгaлoм. Головними джерелами фінансування соціального забезпечення населення є кошти державного і місцевих бюджетів, яких, на жаль, не вистачає на фінансування соціального забезпечення. Фінансування соціального забезпечення населення залежить від стану економіки в країні і має здійснюватися шляхом комплексного використання усіх джерел фінансування та оптимізації їхньої структури. Важливими з цього приводу є питання про зменшення участі держави у соціальному забезпеченні громадян, в оптимізації законодавства з питань соціального забезпечення, у зменшенні кількості соціальних допомог для окремих категорій їх отримувачів та введенні адресної допомоги [5]. Ключові слова: соціальне забезпечення, фінансування соціального забезпечення, бюджетне фінансування соціального забезпечення, позабюджетне фінансування соціального забезпечення, бюджетні цільові фонди, позабюджетні цільові фонди. Перелік використаних джерел: 1. General government expenditure by function. Eurostat : website. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access date: 02.04.2020). 2. Мальований М. І. Оцінка бюджетного фінансування соціального забезпечення в Україні. Вісник соціально-економічних досліджень. 2020. № 1. С. 116-135. 3. Степанова С. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 73-79. 4. Кириленко О. П., Огінська А. Ю. Фінансування соціального захисту населення в Україні: тенденції та перспективи. Інноваційна економіка. 2018. № 1–2. С. 175–182 5. Кропивницький М. О. Про поняття джерел фінансування соціального забезпечення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. 2016. № 850. С. 39–47.