Professional Practical Training

Major: Hydrotechnical Construction, Water Engineering and Water Technologies
Code of subject: 6.194.01.O.060
Credits: 3.00
Department: Department of Hydraulic and Water Engineering
Lecturer: Orest Verbovskiy Vadym Orel
Semester: 8 семестр
Mode of study: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка студентів до самостійного виконання професійної діяльності за спеціальністю та оформлення результатів практики.
Завдання: Інтегральні компетентності Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. Загальні компетентності (ЗК) ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК7. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності. ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахові компетентності (ФК) ФК7. Здатність розроблювати ландшафтно-планувальні та конструктивні рішення об’єктів. ФК9. Здатність здійснювати інженерні вишукування, розрахунки та проектування об’єктів професійної діяльності.
Learning outcomes: Знання: • Демонструють знання і розуміння в сфері навчання, сформовані на основі загальної середньої освіти. Ці знання формують основу для трудової діяльності або набуття професії, особистісного розвитку і продовження навчання з метою завершення першого циклу – бакалаврату. • Структури бази практики. • Програмного забезпечення, необхідного для методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). Вміння: • Можуть застосувавати свої знання і розуміння в професійному контексті. Програмні результати навчання (РН) • Здатні визначати і використовувати дані для формулювання відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні проблеми. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) Комунікації: • Можуть передавати власне розуміння, вміння і діяльність колегам свого рівня кваліфікації, керівникам, клієнтам Автономія і відповідальність: • Володіють навчальними вміннями та навичками для продовження навчання з певним рівнем незалежності.
Required prior and related subjects: • Water Engineering • Hydraulic Machines • Drawdown in Construction and Drainage
Summary of the subject: Internship involves the acquisition by students of general competencies, comprehensive solutions to practical issues. The results of the internship should be used during the internship according to the bachelor's thesis
Опис: Виробнича практика дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці.
Assessment methods and criteria: • practice report
Критерії оцінювання результатів навчання: • practice report, current oral examination (100%)
Recommended books: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.

Professional Practical Training

Major: Hydrotechnical Construction, Water Engineering and Water Technologies
Code of subject: 6.194.02.O.076
Credits: 3.00
Department: Building Constructions and Bridges
Lecturer: Lobodanov Maksym Mykolayovuch
Semester: 8 семестр
Mode of study: денна
Мета вивчення дисципліни: Production practice is one of the main special disciplines necessary for the basic training of specialists in the specialty 192 Construction and civil engineering, the basis of which is general theoretical and general scientific disciplines. The purpose of teaching this discipline is for the student to acquire the knowledge necessary for production and technological activity in the field of construction and design of buildings and structures, conducting the technological process, ensuring the preservation of cultural values regardless of external and internal factors, as well as expanding the technical and scientific outlook of students in this area .
Завдання: he study of an educational discipline involves the formation of competencies in students of education: Integral competence (INT) The ability to solve complex specialized problems and solve practical issues in the field of construction and civil engineering, characterized by complexity and uncertainty of conditions, based on the application of basic theories and methods of applied sciences. professional competences: KZ12. The desire to preserve the environment FK05. Knowledge of manufacturing technology, technical characteristics of modern building materials, products and structures, the ability to use them effectively in the design and construction of construction objects. KSP704. The ability to implement alternative energy, use secondary energy resources for the innovative development of engineering systems of buildings and structures and provision of territories with the aim of saving fuel and energy resources and reducing the negative impact on the surrounding natural environment. KSP708. The ability to explain the social, economic, ecological and political consequences of the implementation of projects with DHCP, increasing the energy efficiency of both individual elements and systems as a whole, accounting for energy carriers in the engineering support systems of buildings and structures, etc. KSP709. The ability to carry out technical and economic analysis and calculation of indicators for the design of new and reconstruction of existing systems of heat and gas supply, ventilation and air conditioning.
Learning outcomes: INT. Ability to solve complex specialized problems and solve practical problems in the field of construction and civil engineering, characterized by complexity and uncertainty of conditions, based on the application of basic theories and methods of applied sciences. KZ11. Definiteness and perseverance in terms of tasks and responsibilities.
Required prior and related subjects: all disciplines of the specialty
Summary of the subject: Internship involves the acquisition by students of general competencies, comprehensive solutions to practical issues in the field of construction and civil engineering. The results of the internship should be used during the internship according to the bachelor's thesis
Опис: Organization of practice. Industrial and technological work. Labour protection and the environment. Standardization and quality control of construction works. Research work. Individual task in practice. Drawing up and testing a report on the practice.
Assessment methods and criteria: Assessment of students' knowledge of the discipline Production practice is carried out in the form of current controls on the performance of assigned tasks. The current control of students' knowledge of the discipline includes the following forms of assessment: Evaluation during the performance of assigned tasks - 50 points Evaluation during the defense of the report on Production practice - 50 points. The maximum number of points for the semester control is 100.
Критерії оцінювання результатів навчання: Assessment of students' knowledge of the discipline Production practice is carried out in the form of current controls on the performance of assigned tasks. The current control of students' knowledge of the discipline includes the following forms of assessment: Evaluation during the performance of assigned tasks - 50 points Evaluation during the defense of the report on Production practice - 50 points. The maximum number of points for the semester control is 100.
Recommended books: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.