Master’s Thesis Internship

Major: Water Supply and Sewerage System
Code of subject: 7.192.08.O.016
Credits: 10.50
Department: Department of Hydraulic and Water Engineering
Lecturer: Matsiyevska Oksana
Semester: 3 семестр
Mode of study: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії; формування в них, на базі одержаних під час навчання в універсистеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності за спеціальністю та оформлення їх результатів, які в подальшому використовуватимуться при написанні магістерської кваліфікаційної роботи; формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Завдання: Інтегральні компетентності Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Загальні компетентності (ЗК) ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Спеціальні фахові компетентності (СК) СК04. Здатність управляти складними процесами в галузі будівництва та цивільної інженерії із урахуванням вимог охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт. СК05. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та розрахунки при розв’язанні складних задач дослідницького та інноваційного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії. СК08. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументації до фахівців і нефахівців будівельної галузі. СК09. Здатність ефективно керувати фінансовими, людськими, технічними та іншими проектними ресурсами у сфері будівельного виробництва.
Learning outcomes: Програмні результати навчання (РН) РН01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп'ютерного проєктування. РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об'єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обгрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН03. Проводити технічну експертизу проєктів об'єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проєктів і технічної документації завданням на проєктування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва. РН04. Забезпечувати якість при реалізації об'єктів будівництва та цивільної інженерії. РН05. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва. РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН10. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність о захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва. РН11. Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. Знання (ЗН): • Демонструють знання і розуміння, які базуються чи виходять за рамки та/або поглиблюють знання і розуміння, що зазвичай асоціюються з рівнем бакалавра і які складають основу чи можливість для прояву оригінальності при розробці і/або застосуванні ідей, часто в рамках дослідницького контексту. • Структури бази практики. • Методики проведення науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт, отримання та аналізу теоретичних і експериментальних даних щодо гідравлічних і гідрологічних явищ та процесів, а також технологічних процесів у системах водопостачання та водовідведення та суміжних напрямках цивільної інженерії, оприлюднення результатів. • Програмного забезпечення, необхідного для опрацювання результатів досліджень та методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). • Знання і розуміння наукових принципів, що є в основі будівництва та цивільної інженерії. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Уміння (УМ): • Можуть застосувавати свої знання і розуміння і здатність вирішувати проблеми в нових і незнайомих сферах більш широких (міждисциплінарних) проектів, пов’язаних з навчанням. • Проведення пошуку та аналізу наукової та технічної літератури за тематикою досліджень. • Узагальнювання інформації з літературних джерел та визначення мети, завдань та важливості досліджень, їх наукової новизни та практичної цінності. • Отримування та аналіз результатів досліджень, проведення їх статистичного опрацювання. • Проведення експериментальних досліджень з використанням обладнання та вимірювальних систем (лоток гідравлічний 10?0,35?0,3 м; ваги електронні BDU60-0405; насоси Wilo JET 9-4; витратомір-лічильник ультразвуковий "ДНЕПР-7У";) та оцінювання точності отриманих результатів. • Аргументовано захищати прийняті рішення. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв'язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. Комунікації (КОМ): • Здатні інтегрувати знання і справлятися зі складними завданнями та формулювати судження на основі неповної чи обмеженої інформації, що передбачає врахування соціальної та етичної відповідальності, пов’язаної з використанням їх знань і суджень. • Можуть поширювати свої висновки і використані для їх формулювання знання та обґрунтування в середовищі фахівців та серед неспеціалістів чітко і несуперечливо • Уміння описувати результати наукових досліджень в публікаціях. • Здатність використання різноманітних методів для ефективного спілкування. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію. КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ): • Володіють навчальними вміннями та навичками, що дозволяє їм продовжуати навчання значною мірою самостійно і незалежно. • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. Упродовж проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи кожен здобувач вищої освіти повинен отримати конкретні результати з обраної проблеми, що будуть відображені у магістерській кваліфікаційній роботі.
Required prior and related subjects: • Operation of Water Supply and Sewerage Systems • Treatment and Disposal of Sewage Sludge • Water Supply and Sewerage of Industrial Enterprises • Stormwater Drainage • Technology of Water and Wastewater Building Constructions
Summary of the subject: Master’s thesis internship involves the acquisition by students of competencies of an innovative nature, new scientific and pedagogical or managerial activities, a comprehensive solution to research problems. The results of master’s thesis internship should be used in writing the theoretical and practical component of the master's thesis.
Опис: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти та забезпечує набуття ними визначених освітньою програмою компетентностей з використанням матеріально-технічної бази практики, зокрема компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-дослідної або управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи
Assessment methods and criteria: • practice report
Критерії оцінювання результатів навчання: • practice report, current oral examination (100%)
Recommended books: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.