History of Elite States of Ukrainian Society

Major: History and Archeology
Code of subject: 8.032.00.M.012
Credits: 3.00
Department: History of Ukraine and Ethnic Communication
Lecturer: Lekhniuk Roman
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: As a result of studying the discipline, the student must be able to demonstrate the following learning outcomes: Knowledge: - Ability to demonstrate systematic knowledge of modern research methods in the field of history and archeology; - Ability to demonstrate in-depth knowledge in the chosen field of research; - Ability to demonstrate an understanding of the impact of historical processes and ethnocultural processes in archeology in a social and societal context. - Ability to demonstrate knowledge of the regulatory framework defined by domestic and international legislation on history and archeology; Skills: - Search, analyze, compare and critically evaluate information from various sources; - Ability to write a research paper, understanding the sequence of work on the preparation of research; - Ability to adapt the results of research during the writing of the dissertation; - Be able to use professional knowledge in the field of history and archeology to process research results
Required prior and related subjects: Colmpeting of the master's program in the specialty 027 "Museum, monument protection and cultural tourism"
Summary of the subject: Topic 1. Introductory lesson Topic 2. Elites of Kyiv State and Galicia-Volyn State Topic 3. Rus` (Ukrainian) elite in the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland Topic 4. The elite of the Cossack state (Hetmanate) Topic 5. Ukrainian nobles in the Russian Empire Topic 6. Galician and Bukovinian gentry in the Habsburg monarchy Topic 7. Greek Catholic clergy as the elite of Galician Ukrainians Topic 8. "Aristocratic style" in politics. Ukrainian Christian-social movement in Galicia in the late nineteenth - early twentieth century Topic 9. The problem of national and social elite during the Ukrainian Revolution of 1917-1921. Topic 10. Pavlo Skoropadsky - the most famous representative of the Ukrainian social elites of the twentieth century Topic 11. The role and place of the elite in the political doctrine of Vyacheslav Lypynsky Topic 12. The problem of the elite in independent Ukraine
Assessment methods and criteria: Semester assessment of students' knowledge is carried out on the total number of points obtained by the results of current control and the implementation of the control measure. The form of the control measure is an exam. Current control - 40 points Exam (written work) - 60 points
Recommended books: 1. Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХ століття: політичне товариство «Руська громада». Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2004. С. 63–99. 2. Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939: випробування ідеалів. Львів, 2015. 586 с. 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ ст. Київ, 2019. 656 с. 4. Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. / Колективна монографія за ред. В. Ададурова і В. Склокіна. Львів: Видавництво УКУ, 2020. 304 с. 5. Кліш А. Між політикою та релігією: суспільно-християнський рух у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 468 с. 6. Когут З. Розвиток малоросійської свідомости і українське національне будівництво. Коріння ідентичности: студії з ранньомодерної та модерної історії України. К.: Критика, 2004. С. 80–101. 7. Колб Н. «З Богом за Церкву і Вітчизну»: греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2014. 324 с. 8. Котляр М. Історія суспільного життя Русі : Нариси / М.Ф. Котляр, 2016. 288 с. 9. Котляр М. Соціальна структура давньоруського суспільства / М.Ф. Котляр // Український історичний журнал. К., 2015. N6. С. 13-28 10. Кралюк П. Чорна рада. Харків, 2018. 208 с. 11. Лехнюк Р. Граф Михайло Тишкевич: від «крайовства» до модерного українства. Intermarum: історія, політика, культура. Житомир, 2014. С. 162–172. 12. Лехнюк Р. Греко-католицька церква в Галичині у першій чверті ХХ століття: між інституційним консерватизмом і новочасними викликами. Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Львів, 2015. С. 350–358. 13. Лехнюк Р. На порозі модерного світу. Українські консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століття». Львів: Літопис, 2019. 392 с. 14. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 1. Київ, 2019. 632 с. 15. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том 2. Київ, 2019. 624 с. 16. Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. Київ, 2012. 450 с. 17. Мудрий М. Між поясненням, виправданням і осудом: образ «русинів польської нації» в галицькій публіцистиці з передодня Першої світової війни. Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я кевича. Львів, 2014–2015. Вип. 6–7. С. 89–105. 18. Мудрий М. «Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни». Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа. Львів, 2006– 2007 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). С. 461–474 19. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. Київ, 2011. 422 с. 20. Плохій С. Козацький міф. Історія і націєтворення в епоху імперій. Харків, 2018. 400 с. 21. Потульницький В. Роль польської шляхти у формуванні світоглядних та ідеологічних засад українського монархізму в другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n51/07.pdf. 22. Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386-1648 роках. Київ, 2018. 384 с. 23. Таїрова-Яковлєва Т. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність. Київ, 2015. 424 с. 24. Таїрова-Яковлєва Т. Іван Мазепа. Харків, 2018. 320 с. 25. Чорновол І. Незбагненний митрополит. Кардинал Сильвестр Сембратович. [Елктронний ресурс]. Режим доступу: https:.risu.org.ua/ua/index/exclusive/events_people/60504/ 26. Чорновол І. Рівні раціоналізму, або О. Барвінський й І. Франко в контексті політики «нової ери». Його ж. Нариси з історії Галичини. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2017. С. 308 – 324. 27. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття. Київ, 2012. 472 c. 28. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Київ: Критика, 2008. – 469, [1] c. 29. Ave. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського. Київ, 2018. 30. Hagen von M. «I love Russia, and/but I want Ukraine» or How a Russian General became Hetman of the Ukrainian State, 1917-1918 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:.www.timeandspace.lviv.ua/files/session/JUS29%20Skoropadsky4538e33db87b5.pdf. 31. Lekhniuk R. Ukrainian Christian social movement in Galicia at the end of the XIX – the first quarter of the XX centuries: ideology and political practices. Res Gestae: Czasopismo Historyczne. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019. S. 84-113. 32. Swiatek A. Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejow Rusinow narodowosci polskiej w Galicji. Krakow, 2014. (Studia Galicyjskie. T. 3). 512 s. 33. Ustrzycki M. Pomiedzy konserwatyzmem a nacjonalizmem. Podolacy wobec kwestii narodowej na wsi wschodniogalicyjskiej na przelomie XIX i XX wieku (do roku 1908). Przeglad Wschoni. T. VI, Z. 3 (23). S. 477–498. 34. Wojtowicz-Huber B. «Ojcowie narodu». Duchowienstwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinow galicyjskich (1867–1918). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. 333 s.