Institutional Dimension of Policy

Major: Political Science
Code of subject: 8.052.00.M.014
Credits: 3.00
Department: Political Science and International Relations
Lecturer: Malyk I.R.
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: knowledge and understanding of basic concepts, categories, terms and concepts of political science; understanding of political phenomena and processes, characteristics, structure and political system functioning; knowledge of political ideologies, political parties and basics of political activity; knowledge of the essence, features, functions and forms of the state as the key institution of the political system; basic knowledge of state government in Ukraine; understanding of foreign policy and international relations; ability to analyze current problems of the political life of Ukraine and defend argumentatively own citizenship; ability to apply political knowledge in professional and social activities, form and defend own point of view on the development of political processes in Ukraine and in the world.
Required prior and related subjects: Applied Political Science, Theory and Methodology of Research in Political Science and International Relations.
Summary of the subject: Institute of political leadership. Political parties, party and electoral system. The democratic principles of elections. State and civil society. The rule of law and civil society. Political regimes: democracy and democratic political regimes. Undemocratic political regimes. The system of governance in Ukraine: structure and powers of Verkhovna Rada of Ukraine, the constitutional status of the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and the judiciary. Features of local government in Ukraine. Informal political institutions.
Assessment methods and criteria: current control: oral questioning and presentations during seminars, writing abstracts (100%)
Recommended books: 1. Zelenko H. Spivvidnoshennia protsesiv pravovoi ta politychnoi instytutsionalizatsii politychnykh partii: ukrainska praktyka / H. Zelenko // Partiina systema suchasnoi Ukrainy. Evoliutsiia, tendentsii ta perspektyvy rozvytku. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2012. – S. 205–220. 2. Istoriia ukrainskoho parlamentaryzmu. Vid doparlamentskykh form orhanizatsii politychnoho zhyttia do sohodennia : naukovo-istorychne vydannia / [za red. V. Lytvyna]. – K. : Dnipro, 2010. – 635 s. 3. Levenets Yu. Teoriia koalitsiinykh uriadiv: svitovyi dosvid ta ukrainska praktyka / Yu.Levenets, H. Zelenko, O.Fisun // Politychni problemy suchasnoi Ukrainy : Naukovi dopovidi. – K. : IPiEND IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2012. – S. 39–69. 4. Suspilna solidarnist v Ukraini: problemy i politychni zasoby yikh vyrishennia. Analitychna dopovid / [za zah. red. O. M. Maiborody]. – K. : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2012. – 62 s 5. Politolohiia: navchalnyi posibnyk / M.P. Hetmanchuk, V.K. Hryshchuk, Ya.B. Turchyn ta in.; Za zah. red. M.P. Hetmanchuka. – K.: Znannia, 2011. – 415 s. 6. Slovnyk-dovidnyk politolohichnykh terminiv / [Buchyn M.A., Volynets O.O., Voloshchuk S.M. ta in.]. / Za red. M. Hetmanchuka, P. Tkachuka. – Lviv: Viiskovyi instytut Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2006. – 228 s. 7.Khoma N. Sotsialna derzhava tretoho tysiacholittia: modernizovana model.Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. 2014. № 3 (71). S. 205–215. 8. Chabanna M. Dovira do politychnykh instytutiv: peredumovy ta naslidky dlia demokratii. Mahisterium. Politychni studii. 2014. № 58. S. 8-14.