Teaching Practice

Major: Political Science
Code of subject: 8.052.00.O.020
Credits: 3.00
Department: Political Science and International Relations
Lecturer: Doctor of Political Sciences, Professor Lutsyshyn Halyna Ivanivna
Semester: 3 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: Ability to solve complex specialized problems and practical problems during professional activity in the political sphere and to apply theories and methods of political science in conducting scientific research. КЗ 2. Ability to organize and conduct training sessions using traditional and innovative teaching methods for personal, professional and social development of the individual. ЗН 6. Ability to solve tasks and make informed decisions, effectively plan and manage time, work independently and in a team, represent new ideas and projects in the chosen field. УМ 5. To execute relevant research and apply research skills in the field of political science, conduct scientific discussions in Ukrainian and foreign languages at the appropriate professional level, present the results of scientific research, conduct training sessions. Ком 2. Ability to apply modern information and communication technologies, present and discuss the results. АіВ 2. Ability to realize the need for lifelong learning in order to deepen the acquired and acquire new professional knowledge.
Required prior and related subjects: Pre-requisites: Professional Pedagogy, Analytical and Numerical Methods of Research Co-requisites:
Summary of the subject: Organization of educational and educational-methodical work in higher education. Forms of education. Lecture. Seminar. Methods of preparing and lecturing. Writing syllabi. Seminars on socio-political disciplines: methods of their preparation and conduct. Teaching political science: taking into account the profile of training. Practices of application of interactive methods in teaching of social and political disciplines. Discussion as an effective method of conducting classes in socio-political disciplines. The use of the case method in the educational process. Methodical work. Methodical work. The system of quality assessment of different types of student work. Organization and methods of student research. Academic integrity. Organization of independent work of students. Practical work (Prepare and conduct a seminar).
Assessment methods and criteria: Current control (100%): preparation of presentations on a given topic, preparation of a syllabus, conducting a seminar.
Recommended books: 1. Hladka H. Porivnialnyi analiz zakhidnoi ta vitchyznianoi praktyky zastosuvannia interaktyvnykh metodiv u vykladanni suspilno-politychnykh dystsyplin u VNZ / H. Hladka // Porivnialna profesiina pedahohika. - 2014. - № 4(1). - S. 125-130. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2014_4%281%29__20 2. Hladka H. L. Perspektyvy zastosuvannia interaktyvnykh metodiv u vykladanni kursu politolohii u VNZ / H. L. Hladka // Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky / Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. - K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2013. - Vyp. 112. - C. 36-44. 3. Holovachuk T. I. Innovatsiinyi pidkhid pry provedenni lektsiinoho zaniattia / T. I. Holovachuk // Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. - 2011. - Vyp. 2(1). - S. 405-410. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2%281%29__70 4. Hrechanovska O. V., Manhliieva T. N. Sutnist ta vykorystannia keis-metodu v navchalno-vykhovnomu protsesi. Materialy XVI naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu (NTKP VNTU–2017) : zbirnyk dopovidei. – Vinnytsia: VNTU, 2017. S. 133–136. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu /index/pages/view/zbirn2017. 5. Hrechanovska O.V. Vykorystannia ihrovykh form pry vyvchenni humanitarnykh dystsyplin v tekhnichnykh VNZ. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. pr. Vypusk 52. Kyiv-Vinnytsia : DOV «Vinnytsia», 2018. S. 88 – 93. 6. Kara S. Orhanizatsiia kerivnytstva pedahohichnoiu praktykoiu – vazhlyva umova formuvannia profesiinoi kompetentnosti studentiv // Ridna shkola. – 2006. – № 2. – S. 11-13. 7. Kovalchuk L.O. Osnovy pedahohichnoi maisternosti: Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2007. – 608 s. 8. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii shkoli : monohrafiia / I. I. Dobroskok, V. P. Kotsur, S. O. Nikitchyna [ta in.] ; Pereiaslav-Khmelnyts. derzh. ped. un-t im. H. Skovorody, In-t ped. osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. – Pereiaslav-Khmelnyts. : Vyd-vo S. V. Karpuk, 2008. – 284 9. Lomaka I. I.Metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin:navchalno –metodychnyi posibnyk dlia studentiv Fakultetu istorii, politolohii ta mizhnarodnykh vidnosyn. Haluz znan -05 «sotsialni povedinkovi nauky». Napriam pidhotovky -052 «politolohiia». Ivano –Frankivsk. 2016. –44 s 10. Lobas V.X Metodolohichni osnovy vykladannia humanitarnykh i suspilnykh dystsyplin // Sotsiolohichna nauka i osvita v Ukraini: Zb. nauk. pr. —K., 2000. Vyp.1 11. Medkova O. M. Keis-metod yak osoblyvyi vyd navchalnoho materialu. Rezhym dostupu: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1272 12. Mykhailychenko O.V. Suspilno-politychni ta humanitarni nauky: teoriia, istoriia ta metodyka navchannia: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Tekst z il., peredmova M.B.Ievtukh] / O.V. Mykhailychenko – Sumy: SumDPUim.A.S.Makarenka, 2011. –347s. 13. Piatakova H.P. Praktykum zi spetskursu “Osnovy pedahohichnoi maisternosti”: dlia studentiv pedahohichnykh spetsialnostei. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2007. – 40 s. 14. Semyhina T. V. Zastosuvannia problemno-oriientovanoho navchannia u prykladnykh politolohichnykh dystsyplinakh / T. V. Semyhina // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22 : Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin. - 2014. - Vyp. 15. - S. 184-189. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_15_32 15. Sysoieva S.O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk / S.O.Sysoieva; NAPN Ukrainy, In-t pedahohichnoi osvity ta osvity doroslykh. – K.: VD «EKMO», 2011. – 320 s. 16. Surmin Yu. P. Metod analizu sytuatsii (Casestudy) ta yoho navchalni mozhlyvosti. Hlobalizatsiia i Bolonskyi protses: problemy i tekhnolohii: Kol. monohr. – K.: MAUP, 2005. 17. Teoretyko-metodychni zasady vykladannia predmetiv humanitarnoho tsyklu v profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh / Za red.Vasianovycha H.P. – Lviv: Ukr.tekhnolohii. – 2003. – 220 s. 18. Shevchenko O.A., Khozratkulova I.A. Treninhy profesiinoho stanovlennia molodykh pedahohiv. – Kh.: Vyd. hrupa «Osnova», 2010. – 112 s. 19. Tretko V. Kompetentnisnyi pidkhid v systemi profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv mizhnarodnykh vidnosyn / V. V. Tretko // Pedahohichnyi dyskurs. - 2011. - Vyp. 9. - S. 349-353. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_82