Systems Analysis

Major: Marketing
Code of subject: 8.075.00.M.25
Credits: 3.00
Department: Marketing and Logistics
Lecturer: Olha.B.Mnych, Doctor of Economics, Professor, Department of Marketing and Logistics Sofiya.V.Leonova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing and Logistics
Semester: 4 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: Learning outcomes: The study of the discipline involves the formation and development of students of the third (educational and scientific) level of higher education competencies: Integral competence: The ability to produce innovative scientific ideas, master the methodology of scientific and pedagogical activities, solve complex problems in innovation and research and professional activities, to conduct original research in the field of marketing at the international and national levels; Special professional competencies of the specialty: Ability to demonstrate a thorough knowledge of the theoretical and applied foundations of the full range of types of marketing and their areas of application. Ability to demonstrate knowledge and understanding of the philosophical methodology of scientific knowledge, psychological and pedagogical aspects of professional and scientific activities, own scientific worldview and moral and cultural values; Ability to demonstrate sufficient knowledge of a foreign language necessary for oral and written presentation of research results, conducting professional scientific dialogue, full understanding of foreign scientific texts
Required prior and related subjects: Prerequisites: Communication Management. Stakeholder relationship management. Сo-requisites: Pedagogical workshop
Summary of the subject: Subject, methods and objectives of the course. The role of systems analysis in economics and marketing. Methodological principles of system analysis .. Characteristics of the system and its main properties. Building systems and studying the synergy effect. Hierarchical systems. The concept of the marketing system, the features of its elements and the relationships between them. Adaptability of systems and development of system-reflexive marketing. Ashby's principle as a justification of the hierarchical structure. Methodology of system analysis and its applied aspects in the field of marketing. General characteristics of modern methods of systems analysis and structural modeling. System optimality and search for optimal management solutions. Development of economic metrology in modern conditions
Assessment methods and criteria: current control (30%): written component of the work (55%), oral component of the survey (15%).
Recommended books: Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій:колективна монографія за ред. д.е.н. Прохорової В.В. , Х..2020.297с.; Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: колективна монографія за ред. д.е.н. Прохорової В.В. , Х..2020. 293с.; Системний аналіз сталого розвитку : навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування» / В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков, В. Л. Акуленко, Н. В. Крохмаль, Я. О. Чепуренко ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. К. : «МП Леся», 2015. 512 с.; Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. ;Лозинський В.Т., Леонова С.В., Гайванович Н.В. Мних О.Б,та ін. Маркетингові дослідження з використанням SPSS.: навч. Посібник.Львів.-Галич-Прес.2020.282с.; Мних О.Б. Маркетинговий аналіз капіталізаційних процесів і розвиток інформаційних технологій моделювання ринкової вартості підприємства на основі методу нечітких множин [колективна монографія] /Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку / О.Б.Мних , Р.М. Брицький // за заг. ред. Л.М.Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — 500с.-с.282-294.; Мних О.Б. Розвиток моделей управління корпоративним сектором економіки і нові напрямки маркетингових досліджень/ Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Колективна монографія / за заг. ред. О. В. Кендюхова. – К.: Вид-во «Центр навчальної лiтератури», 2015. – 217 с..-с.92-99; Мних О.Б. Системний підхід до реструктуризації підприємства як соціально-економічного простору впровадження інноваційних рішень /Економіка : реалії часу.- №3(8), 2013.-с. 5-10; Мних О.Б., Кіндрат С.В. Стартап-індустрія компаній і сучасні вимоги до побудови бізнес-моделей в умовах смарт-спеціалізації/ Інноваційно-інформаційні процеси у маркетингу: колективна монографія / Т. Є. Удовиченко, К. О. Дорошкевич, О. О. Маслак, О. Б. Мних, С. В. Кіндрат. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 336 c. –с.104-126; Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем:теорія, режими, інститути.Донецьк.2006.668с