Teaching Practice

Major: International Relations, Social Communication and Regional Studies
Code of subject: 8.291.00.O.020
Credits: 3.00
Department: Political Science and International Relations
Lecturer: Doctor of Political Sciences, Professor Halyna Lutsyshyn
Semester: 3 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: • ability to demonstrate in-depth knowledge and understanding of classical and modern methodological and methodological base of research in modern political science; • ability to choose and apply the methodology and tools of scientific research in the implementation of theoretical and empirical research in the field of political science; • ability to conduct a scientific conversation and discussion at the appropriate professional level, to present the results of scientific research in oral and written form, to organize and conduct training sessions. • ability to use modern information and communication tools and technologies to ensure effective scientific and professional communications. • thorough knowledge of classical and modern principles of organization of the educational process at the university; • ability to have the practice of transferring professional knowledge; • ability to analyze and determine the objectives of the lesson on the basis of theoretical approaches in political science; • ability to conduct lectures and seminars. • ability to design the content of training, to develop and use didactic means of methodical support of training.
Required prior and related subjects: Prerequisites: Professional pedagogy Co-requisites:
Summary of the subject: Organization of educational and educational-methodical work in higher education. Forms of education. Lecture. Seminar. Methods of preparing and lecturing. Writing syllabi. Seminars on socio-political disciplines: methods of their preparation and conduct. Teaching political science: taking into account the profile of training. Practices of application of interactive methods in teaching of social and political disciplines. Discussion as an effective method of conducting classes in socio-political disciplines. The use of the case method in the educational process. Methodical work. Methodical work. The system of quality assessment of different types of student work. Organization and methods of student research. Academic integrity. Organization of independent work of students. Practical work (Prepare and conduct a seminar).
Assessment methods and criteria: Formative assessment (100%): performance of individual research tasks, conducting lectures, practical classes on the initial disciplines and relevant topics determined by the head of the pedagogical workshop.
Recommended books: 1. Hladka H. Porivnialnyi analiz zakhidnoi ta vitchyznianoi praktyky zastosuvannia interaktyvnykh metodiv u vykladanni suspilno-politychnykh dystsyplin u VNZ / H. Hladka // Porivnialna profesiina pedahohika. - 2014. - № 4(1). - S. 125-130. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppp_2014_4%281%29__20 2. Hladka H. L. Perspektyvy zastosuvannia interaktyvnykh metodiv u vykladanni kursu politolohii u VNZ / H. L. Hladka // Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky / Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova. - K. : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2013. - Vyp. 112. - C. 36-44. 3. Holovachuk T. I. Innovatsiinyi pidkhid pry provedenni lektsiinoho zaniattia / T. I. Holovachuk // Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. - 2011. - Vyp. 2(1). - S. 405-410. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2%281%29__70 4. Hrechanovska O.V. Vykorystannia ihrovykh form pry vyvchenni humanitarnykh dystsyplin v tekhnichnykh VNZ. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: zb. nauk. pr. Vypusk 52. Kyiv-Vinnytsia : DOV «Vinnytsia», 2018. S. 88 – 93. 5. Hrechanovska O. V., Manhliieva T. N. Sutnist ta vykorystannia keis-metodu v navchalno-vykhovnomu protsesi. Materialy XVI naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu (NTKP VNTU–2017) : zbirnyk dopovidei. – Vinnytsia: VNTU, 2017. S. 133–136. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/allvntu /index/pages/view/zbirn2017. 6. Humanitarna osvita i vykhovannia osobystosti: Zbirnyk naukovykh prats / Za red. Vasianovycha H.P. – Lviv: V-vo «Spolom», 2004. – 219 s. 7. Dmytrenko M.A Politychna osvita i politychne prosvitnytstvo v systemi chynnykiv suspilnoho rozvytku/M.A Dmytrenko//Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni MP Drahomanova. Seriia 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin.[zb. naukovykh prats]/red. rada: VP Andrushchenko (holova); M-vo osvity i nauky, Nats. ped. un-t imeni MP Drahomanova.–K.: Vyd-vo NPU imeni MP Drahomanova, 2009.–Vyp. 1.–S. 61-68 8. Kara S. Orhanizatsiia kerivnytstva pedahohichnoiu praktykoiu – vazhlyva umova formuvannia profesiinoi kompetentnosti studentiv // Ridna shkola. – 2006. – № 2. – S. 11-13. 9. Kovalchuk L.O. Osnovy pedahohichnoi maisternosti: Navchalnyi posibnyk. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2007. – 608 s. 10. Kostyrko T. M. Formuvannia kultury akademichnoi dobrochesnosti bibliotekoiu zakladu vyshchoi osvity / T. M. Kostyrko, M. S. Zhyhalkina // Bibliotechnyi Merkurii. - 2019. - Vyp. 2. - S. 190-198. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_18 11. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka vykorystannia u vyshchii shkoli : monohrafiia / I. I. Dobroskok, V. P. Kotsur, S. O. Nikitchyna [ta in.] ; Pereiaslav-Khmelnyts. derzh. ped. un-t im. H. Skovorody, In-t ped. osvity i osvity doroslykh APN Ukrainy. – Pereiaslav-Khmelnyts. : Vyd-vo S. V. Karpuk, 2008. – 284 12. Lomaka I. I.Metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin:navchalno –metodychnyi posibnyk dlia studentiv Fakultetu istorii, politolohii ta mizhnarodnykh vidnosyn. Haluz znan -05 «sotsialni povedinkovi nauky». Napriam pidhotovky -052 «politolohiia». Ivano –Frankivsk. 2016. –44 s 13. Lobas V.X Metodolohichni osnovy vykladannia humanitarnykh i suspilnykh dystsyplin // Sotsiolohichna nauka i osvita v Ukraini: Zb. nauk. pr. —K., 2000. Vyp.1 14. Medkova O. M. Keis-metod yak osoblyvyi vyd navchalnoho materialu. PROBLEMY TA PERSPEKTYVY FORMUVANNIa NATsIONALNOI HUMANITARNO-TEKhNIChNOI ELITY http://interconf.fl.kpi.ua/node/1272 15. Mykhailychenko O.V. Suspilno-politychni ta humanitarni nauky: teoriia, istoriia ta metodyka navchannia: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Tekst z il., peredmova M.B.Ievtukh] / O.V. Mykhailychenko – Sumy: SumDPUim.A.S.Makarenka, 2011. –347s. 16. Piatakova H.P. Praktykum zi spetskursu “Osnovy pedahohichnoi maisternosti”: dlia studentiv pedahohichnykh spetsialnostei. – Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2007. – 40 s. 17. Prohrama pedahohichnoi praktyky aspirantiv / Yu.Ts. Zhydetskyi [rozrobnyk]. – Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2016.- 11 s. 18. Semyhina T. V. Zastosuvannia problemno-oriientovanoho navchannia u prykladnykh politolohichnykh dystsyplinakh / T. V. Semyhina // Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22 : Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin. - 2014. - Vyp. 15. - S. 184-189. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_15_32 19. Sysoieva S.O. Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchalno-metodychnyi posibnyk / S.O.Sysoieva; NAPN Ukrainy, In-t pedahohichnoi osvity ta osvity doroslykh. – K.: VD «EKMO», 2011. – 320 s. 20. Surmin Yu. P. Metod analizu sytuatsii (Casestudy) ta yoho navchalni mozhlyvosti. Hlobalizatsiia i Bolonskyi protses: problemy i tekhnolohii: Kol. monohr. – K.: MAUP, 2005. 21. Teoretyko-metodychni zasady vykladannia predmetiv humanitarnoho tsyklu v profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh / Za red.Vasianovycha H.P. – Lviv: Ukr.tekhnolohii. – 2003. – 220 s. 22. Shevchenko O.A., Khozratkulova I.A. Treninhy profesiinoho stanovlennia molodykh pedahohiv. – Kh.: Vyd. hrupa «Osnova», 2010. – 112 s. 23. Tretko V. Kompetentnisnyi pidkhid v systemi profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv mizhnarodnykh vidnosyn / V. V. Tretko // Pedahohichnyi dyskurs. - 2011. - Vyp. 9. - S. 349-353. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_82