Psychology of Management

Major: Finance, Banking and Insurance
Code of subject: 6.072.00.O.036
Credits: 4.00
Department: Department of Economics and Marketing
Lecturer: senior teacher Ivashkiv Victoria Оlexandrіvna
Semester: 6 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: PR3. Apply the acquired theoretical knowledge to solve practical problems in the field of marketing. PR10. Explain information, ideas, problems and alternatives for management decisions to specialists and non-specialists in the field of marketing, representatives of various structural units of the market entity. PR13. To be responsible for the results of their activities, to show the skills of entrepreneurial and managerial initiative. PR16. Meet the requirements of a modern marketer, increase the level of personal training
Required prior and related subjects: Previous academic disciplines Sociology Culturology Related disciplines Aesthetics of goods and design Marketing communications policy
Summary of the subject: Response (reaction) of a person from the standpoint of management psychology. Basic laws of human behavior management. The main components of nonverbal communication. Visual methods of psychodiagnostics of human parameters. Management conflicts and ways to resolve them. Psychological and managerial issues of business communication ethics. Psychological mechanisms of acquisition, retention and "realization" of power. Psychological aspects of managerial decision making. Managing human behavior in a stressful situation. Communication as interaction. Business interpersonal communication. Manager of the XXI century. World experience in management training. Psychological and managerial features of advertising.
Assessment methods and criteria: current control - 40 points examination - test - 60 points final control - 100 points
Recommended books: 1. Kyzymenko L.D. Psykholohiia upravlinnia Metodychni materialy dlia studentiv zaochnoi formy navchannia Lviv.- Vyd. DTs MOiNU. - 2004. 2. Shpalinskyi V. V., Pomazan K. A. Psykholohiia upravlinnia: Navchalnyi posibnyk dlia kerivnykiv navchalnykh zakladiv, praktychnykh psykholohiv, vchyteliv ta vykhovateliv. — Kharkiv: Vesta: Vyd-vo «Ranok», 2002. — (Seriia «Upravlinnia shkoloiu»). 3. Iievliev O.M. Praktykum z kursu «Psykholohiia i pedahohika»: Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv vsikh napriamkiv. - Lviv: Vydavnychyi viddil Instytutu pidpryiemnytstva ta perspektyvnykh tekhnolohii pry NU «Lvivska politekhnika», 2006. -142 s. 4. Konfliktolohiia: Navchalnyi posibnyk/ L. M. Yemelianenko, V. M. Petiukh, L. V. Torhova, A. M. Hrynenko; Za red.: V. M. Petiukha ta L. V. Torhovoi. - K.: KNEU, 2003. 5. Sheinov V. P. Skrыtoe upravlenye chelovekom (Psykholohyia manypulyrovanyia). — Mynsk: Kharvest: M: ACT, 2000. 6. Kurbatov V. Y. Yskusstvo upravliat obshchenyem. — Rostov-na-Donu: Fenyks, 1997. 7. Orban-Lembryk L.E. Psykholohiia upravlinnia: Posibnyk. - K.: Akademvydav, 2003. 8. Moskalenko V.V. Sotsialna psykholohiia - K: Tsentr navch. lit-ry, 2005 9. Panasiuk A. Kak pobedyt v spore, yly yskusstvo ubezhdat. — M.: Olymp: OOO «Yzdatelstvo AST — LTD», 1998. 10. Psykholohiia diialnosti ta navchalnyi menedzhment: Navch. posib. / M. V. Artiushyna, L. M. Zhuravska, L. A. Kolesnichenko ta in.; Za zah. red. M. V. Artiushynoi. - K.: KNEU, 2008. 11. Morozov A.V. Psykholohyia vlyianyia – SPb.: Pyter. 2001. 12. Krushelnytska L.V. Fiziolohiia i psykholohiia pratsi. Navchalnyi posibnyk.- K.: KNBU, 2000. 13. Krыzhko V. V., Pavliutenkov E. M.Psykholohyia v praktyke menedzhera obrazovanyia. -SPb.: KARO, 2002.