Engineering of Productions of Organic Substances АБО Organic Substances Manufacturing Engineering

Major: Chemical Technologies of Organic Substances
Code of subject: 7.161.02.E.045
Credits: 4.00
Department: Organic Products Technology
Lecturer: Associate Professor Yuriy R. Melnyk
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: • know the procedure and requirements for the creation of construction documents the chemical company. • know the general principles for creation of chemical-engineering systems; • know the basic laws of calculation the material and heat balances; • know the general principles of the system analysis of chemical-engineering systems; • Know the general principles of exergic analysis of chemical-engineering systems; • be able to synthesize and make chemical-engineering systems; • be able to carry out calculations of material and heat balances; • be able to carry out exergic analysis of chemical-engineering systems
Required prior and related subjects: prerequisites: • Technology products of organic synthesis • Calculation of reactors co-requisites: • Development Process Technology of Organic Synthesis • Application of Organic Synthesis Products
Summary of the subject: Basics of technological design. Production rules. Chemical-engineering systems. The types of process connections. Material balance of chemical processes. Thermal balance of chemical processes. Criteria for optimization of technological systems.
Assessment methods and criteria: • practical training (30%) • final control (70 %, control measure, test): written-oral form (70%)
Recommended books: 1. Melnyk S.R., Melnyk Yu.R., Pikh Z.H. Proektuvannya ta rozrakhunok tekhnolohichnykh protsesiv orhanichnoho syntezu. Navchalnyy posibnyk. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivs'ka politekhnika”, 2006. – 448 s. 2. Soltys M.M., Zakordons'kyy V.P. Teoretychni osnovy protsesiv khimichnoyi tekhnolohiyi: Navchalnyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. – Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2003. – 430 s. 3. Melnyk Yu.R. Elektronnyy navchalno-metodychnyy kompleks «Osnovy proektuvannya khimichnykh vyrobnytstv, chastyna 1» dlya studentiv bazovoho napryamu 6.051301 «Khimichna tekhnolohiya». – Lviv: Natsionalnyy universytet «Lvivs'ka politekhnika», 2013. Rezhym dostupu: http://vns.lp.edu.ua/ moodle/course/view.php?id=660. 4. Timofeev V.S., Serafimov L.A. Principy tehnologii osnovnogo organicheskogo i neftehimicheskogo sinteza. – M.: Himija,1992. – 432 s.