Mathematical Methods of Operations Research

Major: Computer Science (Design and programming of intelligent systems and devices)
Code of subject: 6.122.12.O.028
Credits: 5.00
Department: Computer-Aided Design
Lecturer: Associate Professor, PhD Uliana Marikutsa
Semester: 4 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: - know mathematical foundations and models of mathematical operation analysis, theirs current state and practical application methodology; - be able to fulfil a meaningful problem statement and create the formal mathematical model, to select or construct the algorithm to determine the optimal problem solution, to analyze the results.
Required prior and related subjects: - Higher mathematics - Discrete Mathematics - Algorithmization and Programming - Numerical Methods - Data visualization - The theory of decision making - Machine learning
Summary of the subject: Problems and tasks of operations research. Linear programming. Optimization tasks on networks. Tasks with integer variables. Planning on networks. Game tasks of operations research. Dynamic programming.
Assessment methods and criteria: - Current control (45%): written reports on laboratory work, settlement and graphic work, independent work, oral examination; - Final control (55% of exam): in written, verbally.
Recommended books: 1. Катренко А.В. Дослідження операцій. / А.В. Катренко – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 350с. 2. Зайченко О.Ю. Дослідження операцій. Збірник задач / О.Ю. Зайченко, Ю. П. Зайченко – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2007.- 472 с. 3. Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій в інформаційних системах / Ю.І. Ларіонов, В.М. Левикін, М.А. Хажмурадов – Харків.: Компанія СМІТ, 2005.-364 с. 4. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информ. Технологии оптимальных решений: Учеб. Пособие / Л.С. Костевич – Минск.: Новое знание, 2003.-424 с. 5. Томашевський В.М. Моделювання систем. Підручник / В.М. Томашевський – К : Видавнича група ВНV, 2007.- 352 с. 6. Глоба Л.С. Математичні основи побудови інформаційно-телекомунікаційних систем / Л.С. Глоба – К : Норіта-плюс, 2007.-360 с. 7. Ільченко М.Ю. Сучасні телекомунікаційні системи / М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук – К : НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2008.- 328 с. 8. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова –К : Видавнича група BHV, 2007.-544с. 9. Бунин С.Г. Самоорганизующиеся радиосети сосверхширополосными радиосигналами / С.Г. Бунин, А.П. Войтер, М.Е. Ильченко, В.А. Романюк –К : НПП «Издательство «Науква думка» НАН Украины», 2012. – 444 с. 10. Бакулин М.Г. Технология МIМО: принципы и алгоритмы / М.Г. Бакулин, Л.А. Варукина, В.Б. Крейнделин – М : Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с. 11. Самсонов В.В. Алгоритми розв’язання задач оптимізації: Навчальний посібник / В.В. Самсонов – К : НУХТ, 2014.-300 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).