Specialized Management Systems

Major: Quality, Standardization and Certification
Code of subject: 7.152.06.O.10
Credits: 3.00
Department: Measuring Information Technologies
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна

Specialized Management Systems (курсова робота)

Major: Quality, Standardization and Certification
Code of subject: 7.152.06.E.29
Credits: 2.00
Department: Measuring Information Technologies
Lecturer: Kuts Viktor
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: ? ability to apply engineering methods for quality control and diagnostics processing industry; ? ability to apply mathematical theory of organization and planning of experiments, and use advanced software to automate calculations; ? ability, given the conditions and plan research, select or develop the necessary equipment; ? be able to plan and implement metrological provision of information and measurement systems for production needs; fundamentals of methods and design features of measurement tools; ? ability to develop and implement specialized and integrated management system in business.
Required prior and related subjects: ? Physical and chemical measurements; ? audit systems; ? measurement in industry; ? Ensuring unity tests.
Summary of the subject: General information about the course, legislative and regulatory framework in the field of specialized systems. Environmental management standards based on ISO 14000. The use of these systems on farms. Develop management systems to the chemical, pharmaceutical and food enterprises, their specificity. System of standards on safety and life of the population based on OHSAS. Legislative and legal and regulatory framework in the field of food safety. It tests for safety. Standard requirements for chemical-analytical studies of drugs and toxic substances in food. Metrological support determination of pesticides in food products. Principles and methods for establishing maximum permissible concentrations of harmful substances in food. System standards of safety and quality of food (HACCP). Metrological support determination of genetically modified organisms. Types of special measurement criteria for analytical research and testing of food. General principles of testing parameters of quality and safety of food products. Validation of analytical methods for the measurement of certification of food products.
Assessment methods and criteria: ? written reports on laboratory work, oral examination, reference work (30%); ? final control (70% control measure, exam); written-oral form (70%).
Recommended books: 1. Єделев Д.А. Аналіз небезпечних факторів – ключовий елемент системи НАССР / Д.А. Єлелев, В.А. Матисон, М.А. Прокопова, та ін. // Харчова промисловість. – 2015. – №2. – с. 26-30. 2. Метрологія та вимірювальна техніка / Під ред. Є. Поліщука. – 2-е вид., доп. та переробл. – Л.: Вид-во НУЛП, 2012. – 544 с. 3. ДСТУ ISO 9001-2009. Системи управління якістю. Вимоги. – Введ. 01.10.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 28 с. 4. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – Введ. 01.10.2001.– К.: Держстандарт України,2001.–52с. 5. НААСР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю. Підручник. – К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 275 с. 6. Кеннет Е., Стівенсон Т., Дейн Б. НАССР. Організація програм аналізу небезпечних чинників та критичні точки контролю. Посібник для практичних занять. К.: Всесвітня лабораторія, 2002. – 184 с. 7. Ванько В.М., Столярчук П.Г. Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – №67. – С. 108-114. 8. ДСП 4.4.4-011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. 9. ДСТУ ISO 22000-2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимогои до будь-яких організацій харчового ланцюга. Введ. 01.10.2007. К.: Держстандарт України,2001. – 52с. 10. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – №4. – с. 3-12. 11. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Затверджена Законом України №2455 – IV від 03 березня 2005 р. // Уряд. кур’єр. – 2005. – 13 квітня. – Орієнтир. №14. – с. 1. 12. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Вдосконалення контролю якості тютюну за допомогою томографічних вимірювань // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. №5 (98). – С. 18-22. 13. Бондар О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку української системи технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки / О.І. Бондар, С.В. Берзіна // Вісник екологічної безпеки. – 2012. – №9. – с. 30-33. 14. Байцар Р.І., Ванько В.М., Ванько М.М. Матричний метод оцінки якості питної води на основі чинної нормативно-технічної документації // Вимірювальна техніка та метрологія. – №70. 2009. – С. 191-195. 15. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Введ. 01.01.1984. – М: Госстандарт, 1984. – 38 с. 16. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. Введ. 01.01.1986. – М: Госстандарт, 1986. – 13 с. 17. Байцар Р.И., Ванько В.М., Ванько М.М. Усовершенствование мониторинга качества питьевой воды в системах предоставления услуг // Труды Междунар. Конф. «Научно-технический прогресс и современная авиация».– 2009. – Т.1. Баку (Азербайджан). – С. 76-78. 18. Водний кодекс України // http://www.ukr-law.com.ua/general/codes/24-water/. 19. ДСТУ Б А.1.1-110-94. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. – Введ. 12.04.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 42 с. 20. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Введ. 14.12.1994. – К.: Держстандарт України, 1994. – 32 с. 21. Ванько В.М., Гаврилюк О.С. Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів // Biсник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». – №665. – 2010 .– С.91-95. 22. Labview Real-Time 8. Розроблення додатків. Навчальний курс. National Instruments Corporation. – 433 c. [http/ ni.com].