Logistics Management

Major: Management
Code of subject: 7.073.07.E.103
Credits: 4.00
Department: Marketing and Logistics
Lecturer: Olena Ye. Shandrivska, PhD., Associate Proffesor of Economics
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: As the studies results, student has: -deep knowledge and understanding of the methodological, conceptual and applied principles of logistics management; - ability to demonstrate knowledge, understanding and critical comprehension of the latest trends, major theories and paradigms of logistics; - ability to demonstrate deep knowledge and understanding of classical and modern concepts and technologies of supply chain management; - ability to identify and anticipate strategic prospects of different integrational levels logistic systems functioning; - skills to plane, develop and justify strategic and operational logistics solutions; - ability to carry out logistics audits.
Required prior and related subjects: Prerequisites: Logistics, economics, Logistics, Social-ethical logistics management, Transportation logistics, Warehouse logistics Co-requisite: Logistics control, Optimization logistics solutions, Optimization methods and models in transport logistics
Summary of the subject: The essence and objectives of logistics management. Supply chain management. Integration processes in the supply chain. Supply chain customers service. Logistics strategies. Logistics activities planning. Organizational structure of management in logistics. Logistics activities indicators analysis. Evaluation of logistics systems eff
Assessment methods and criteria: -Current control: (30%) oral interviews, presentations at seminars, tests. -Final control: exam (70%)
Recommended books: Навчально-методичне забезпечення 1. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник, за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 196 с. 2. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент: практикум; за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 192 с. 3. Крикавський Є. В. Шандрівська О. Є. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». Львів, 2013. 76 с. 4. Шандрівська О.Є., Патора Р. Обґрунтування логістичної стратегії підприємства: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика. Львів, 2013. 24 с. 5. Крикавський Є. В., Шандрівська О. Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності 8.030601 «Логістика» Львів, 2013. 60 с. 6. Крикавський Є. В. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Логістичний менеджмент». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //vns.lp.edu.ua /moodle / course / view.php?id=10437. 7. Крикавський Є. В. Шандрівська О. Є. Електронний навчально-методичний комплекс «Логістичний менеджмент». Електронний ресурс. – Режим доступу: http: //vns.lp.edu.ua /moodle / course / view.php?id=8920. 8. Рекомендована література Базова 1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник./ Є.В. Крикавський – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 648с. 2. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навчально-методичний посібник, за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 196 с. 3. Шандрівська О. Є., Кузяк В. В., Хтей Н. І. Логістичний менеджмент: практикум; за ред. Є. В. Крикавського. Львів, 2014. 192 с. 4. Крикавський Є.В., Похильченко О.А., Чорнописька Н.В., Костюк О.С. та ін. Економіка логістики: навч. Посібник, за заг.ред. Є.В. Крикавського, О.А. Похильченко. Львів, 2014. 604 с. – (Сер. «Світ маркетингу і логістики». – Вип.7). Допоміжна 1. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [підручник]/ Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., доп. і. перероб. – Житомир, 2001. – 544с. 2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; под общ. ред. B.C. Лукинского. - СПб.: Питер, 2004. -316 с. 3. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Калач Н.Ю.та ін. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. Київ, 2001. 294 с. 4. Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174-р.// Урядовий кур'єр. – 2010. – № 240. – 22 грудня. 5. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020": Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 6. Программа развития транзитно-транспортного потенциала на основе создания единой торгово-транспортной сети по технологи «ДООР-ТО-ДООР» (развитие интермодальных (комбинированных) перевозок) // Unf.org. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unf.org.ua/uploadfiles/fckeditor/file/presentation_02_ua.ppt. 7. Сергеев В.И. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / В.И. Сергеев. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 976 с. 8. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Вид. 2-ге переробл. і доповн. Тернопіль, 2010. 592 с. 9. Сіменко І. В., Косова Т. Д. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. Київ, 2013. 384 с. 10. Статистичний збірник «Україна у цифрах». 2017 рік.// За редакцією І. Є. Вернера // К.: ТОВ «Консультант», 2018. - с 241. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm. 11. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник. 2-ге вид., стер. Київ, 2013. 375 с. 9. Інформаційні ресурси 1. Економічні показники розвитку підприємства. Managerhelp. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.managerhelp.org/hoks-448-1.html. 2. Електронна бібліотека Князева. Ebk. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua. 3. Жук І. Державна служба статистики України. Експрес-випуск. 2017 р. / І. Жук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www/ukrstat/gov/ua/. 4. Офіційний портал Верховної Ради України. Zakon3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua./ 5. КВЕД-2014. Evrovektor. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://evrovektor.com/kved/2014. 6. Моніторинг ділової активності контрагентів. «You control» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://youcontrol.com. 7. Навчальні матеріали онлайн. Pidruchniki. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.