Strategies in Finance Markets (курсовий проект)

Major: Finance, Banking and Insurance
Code of subject: 7.072.01.M.041
Credits: 3.00
Department: Finance
Lecturer: Assoc. Prof.Lyvdar Marta, PhD
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: -Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері вибору статегії на фінансовому ринку для корпорації; -Вміння застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування і управляти ними для вибору оптимальної статегії на фінансовому ринку; - Розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Required prior and related subjects: Financial services market Financial innovations
Summary of the subject: Financial mechanism of the enterprise (on the example of a particular enterprise). Determining the needs of the enterprise in financial resources (name of the researched enterprise) Budgeting at the enterprise and directions of its improvement (on the example of a specific enterprise). Financial activity of enterprises in the field of foreign economic relations (on the example of a particular enterprise). Financial controlling and the order of its organization at the enterprise (on the example of a particular enterprise
Assessment methods and criteria: • writing course project (70%) • defending course project (30% control measure, test)
Recommended books: 1. Стратегії на фінансових ринках: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної форми навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». / уклад.: Ливдар М.В. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 26 с. 2. Арутюнян С.С., Добриніна С.С. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Гуляєва В.М., 2018. 484 с. 3. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 2019. 370 с. 4. Оbolieva-Tereshchenko, O., & Bronitska, K. (2019). Фінансова стратегія страхової компанії в умовах впровадження законодавчих змін регулювання учасників фінансового ринку. науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 2(4), 68-79. https://doi.org/10.32750/2019-0207 5. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.