Transnational Corporations

Major: Management of Foreign Economic Activity
Code of subject: 7.073.04.M.28
Credits: 5.00
Department: Foreign Trade and Customs
Lecturer: PhD, Ass. Profess. Motorniuk Uliana
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: 1. Advanced knowledge of the theory of multinational corporations in order to systematize the theoretical principles of their functioning. 2. In-depth knowledge of the legal regulation of transnational corporations. 3. In-depth knowledge of the role of transnational corporations in international economic relations, modern speakers, features regional and sectoral structure of investment and production activities of TNCs and investment impact of TNCs on the competitiveness of national economies. 4. The ability to make better decisions in the conduct of international business and implementation of state to supranational regulation of investment activities of TNCs. 5. Ability to analyze the impact of multinationals on the competitiveness of Ukraine.
Required prior and related subjects: Prerequisites: • Management • International Economic Relations Co-requisites: • Strategic Management • International Marketing
Summary of the subject: TNC as the subject of the world economy. Theories of foreign direct investment and multinational corporations. Economic mechanism multinationals. Finance multinationals. Formulation and implementation of strategies of multinationals. Marketing strategies of TNCs. Transnational alliances. Supranational regulation of TNCs. TNC system of modern international investment. Geostrategic orientations of investment trends. TNCs in international economic activity.
Assessment methods and criteria: Current control (100%): express oral tests 30%, presentations 50%, individual scientific task 20%.
Recommended books: 1. Амеліна А.В. Міжнародні економічні відносини [текст]: навч.посіб. / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с. (Тема 12 «Міжнародні корпорації у світовому господарстві», с. 226-238). 2. Войтко С.В. Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.О. Корогодова, Т.Є. Моісеєнко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2016. – 208 с. 3. Кривов'язюк І.В. Сучасне трактування та динамізм розвитку сектору транснаціональних корпорацій світу / І.В. Кривов'язюк // Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2016. – № 13. – с. 74-78. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/16.pdf. 4. Моторнюк У., Теребух М., Кузяк В. Сучасні тенденції транснаціоналізації світової економіки [Електронний ресурс] / Уляна Моторнюк, Марта Теребух, Вікторія Кузяк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 13-25. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18muitse.pdf. 5. Моторнюк У. І., Теребух М. І., Стасюк Н. Р. Транснаціоналізація як фактор розвитку світової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6718. 6. Скавронська І.В. Місце і роль ТНК у розвитку національних економік / І.В. Скавронська, О.В. Мадараш // Молодий вчений. – 2016. – № 4(31). – С. 197–200. 7. Транснаціональні корпорації / І.О. Давидова, К.Ю. Величко, О.І. Печенка – Харків: Видавництво «Форт», 2018. – 175 с. 8. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 131 с. 9. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навч. посіб. / Якубовський С.О., ред. та ін. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 472 с. : табл. 10. Охріменко О. О. Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин / О. О. Охріменко, Д. Д. Сільвестрова. // Ефективна економіка. - 2013. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_5_56. 11. Бондарчук В. В. Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта / В. В. Бондарчук, А. В. Рабошук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 136-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_1_19. 12. Чумак Н.В. Проблемні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій в Україні / Н.В. Чумак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 719–723. 13. Корогодова О.О. Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, Я.О. Балаба, І.. 14. Сорокін // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_15. 15. Транснаціональні корпорації [Електронний ресурс] : українсько-англійсько-російський словник основних термінів з дисципліни [«Транснаціональні корпорації»] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, О. О. Корогодова. – Електронні текстові дані (1 файл: 618 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10658. 16. Boundless, n.d., Multinational Corporations, viewed 28 April 2014, https://www.boundless.com/sociology/understanding-global-stratification-and-inequality/stratification-in-the-world-system/multinational-corporations/>. 17. Bremmer,I., 2014. ‘The New Rules of Globalization’. Harvard Business Review, vol. 92, no. ½ January-february 2014, pp.103-107. 18. Mats Forsgren Theories Of The Multinational Firm: A Multidimensional Creature In The Global Economy, Published by Edward Elgar Publishing Ltd, United Kingdom (2013). http://www.uaeconomic.com/ulens-905-2.html. 19. Richard E. Caves Multinational Enterprise and Economic Analysis (Cambridge Surveys of Economic Literature) 3rd Edition, Cambridge University Press, Jul 23, 2007. 20. Eiteman, D., K., Stonehill, A., I., Moffet, M., H. Multinational Business Finance. – International Edition, 2000. – 694 p.