Ancient and Medieval History of Ukraine

Major: Museum, Monument Protection Activity and Cultural Tourism
Code of subject: 6.027.03.O.001
Credits: 6.00
Department: History of Ukraine and Ethnic Communication
Lecturer: PhD Melnyk R.P.
Semester: 1 семестр
Mode of study: денна
Мета вивчення дисципліни: The purpose of studying the academic discipline is to create favorable conditions for the personal development of students' personalities in the process of forming an active civic position and a sense of responsibility in society. The course has the potential to become a factor in the reconciliation of different models of historical memory, a means of constructive social dialogue about past and present problems of social development, integration and consolidation of Ukrainian society. This discipline stimulates students' development of critical thinking and analysis and adequate evaluation of historical and cultural information, motivation and self-identification of the individual based on knowledge of the history, cultural and scientific heritage of society. Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми
Завдання: The ability to realize one's rights and responsibilities as a member of society, to realize the values of civil (free democratic) society and the need for its sustainable development, the rule of law, the rights and freedoms of a person and a citizen in Ukraine; - The ability to preserve and multiply moral, cultural, scientific values and achievements of society based on an understanding of the history and patterns of development of the subject area, its place in the general system of knowledge about nature and society and in the development of society, techniques and technologies, to use different types and forms moving activity for active recreation and leading a healthy lifestyle.
Learning outcomes: a system of knowledge about particular aspects of ancient and medieval Ukrainian history and practical skills to work with a historical source; - knowledge of problematic, debatable and irritating pages of ancient and medieval history of Ukraine; - acquaintance with the latest views of historians and researchers on the discussion issues of ancient and medieval history of Ukraine. - the ability to independently study problematic issues in ancient and medieval history of Ukraine, turning to the primary sources; - formation of active citizenship and a sense of responsibility in society; - skills of working historiography on particular problems of Ukrainian history; - Critical thinking and analysis skills and adequate assessment of historical information.
Required prior and related subjects: The school course on the history of Ukraine.
Summary of the subject: Ancient Slavs in Ukraine. Ukrainian medieval Kyivan Rus. Galicia-Volyn state - successor of the traditions of Kievan Rus-Ukraine. Ukrainian lands in the Grand Duchy of Lithuania and Kingdom of Poland Ukrainian Cossacks (con. HU - among. XVII centuries). National War led by Bohdan Khmelnytsky (1648-1657 gg.). Ukrainian Cossack state in the second half of the XVII century. Hetman late XVII - in the late eighteenth century.
Опис: The purpose of studying the academic discipline is to create favorable conditions for the personal development of students' personalities in the process of forming an active civic position and a sense of responsibility in society. The course has the potential to become a factor in the reconciliation of different models of historical memory, a means of constructive social dialogue about past and present problems of social development, integration and consolidation of Ukrainian society. This discipline stimulates students' development of critical thinking and analysis and adequate evaluation of historical and cultural information, motivation and self-identification of the individual based on knowledge of the history, cultural and scientific heritage of society. Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми
Assessment methods and criteria: Semester evaluation of student learning is carried out according to the total number of points - 100, obtained according to the results of current control - 40 p. (surveys, presentations, oral and written answers, and one control paperwork) and the implementation of control measures – 60 p.(written zalik/credit ).
Критерії оцінювання результатів навчання: 8 Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Індивідуальне завдання на тему: «Історія моєї родини на тлі культурно-історичних процесів ХХ –початку ХХІ ст.» 10 1) Повнота викладу – актуальність, інформативна новизна; охоплення аналізом більше трьох поколінь своєї родини (по батьківській чи материнській лінії), відстеження змін кожного покоління, ідентичності, досвіду, цінностей, способів прийняття рішень родинної ваги; що саме і чому мало формуючий вплив на Ваше покоління, завдяки чому Ви відрізняєтесь від своїх батьків (вага в оцінці завдання – 2 балів). 2) Аналіз – глибина, переконливість та послідовність аргументів, вміння правильно аналізувати і порівнювати факти, в яких Ваші родинні історії накладаються на події в історії свого народу (вага в оцінці завдання – 2 балів). 3) Стиль викладу – текст має бути авторським, автентичним, без елементів плагіату та копіювання чужих текстів. Необхідно добре сформулювати дослідницькі питання, факти подати у вигляді живої, цікавої, логічної розповіді. Зробити короткий і чіткий підсумок (вага в оцінці завдання – 3 балів). 4) Джерельна база – спробуйте залучити до написання, як більше джерельного матеріалу. Йдеться, як про усну бесіду з родичами та знайомими, так і про писемні джерела (листи, щоденники, спогади, свідоцтва про народження, шлюб, фото матеріали, документи про якусь діяльність – трудова книжка, членський квиток якоїсь організації, військовий квиток, документи про призначення на роботу, посаду, газети де висвітлено діяльність родичів тощо). Також можете користуватись книгами з історії рідного села, містечка чи міста, де можливо є згадки про представників Вашої родини (вага в оцінці завдання – 3 балів). report 5 – correctness, logic, reasonableness, integrity of knowledge; – quality of knowledge – its completeness, depth, flexibility, systematicity, strength; - correct use of conceptual and terminological apparatus; - speech culture (literacy, logic and sequence of presentation); - the level of meaningfulness of knowledge - the ability to formulate independent evaluation judgments and theoretical conclusions. review, opposition 3 – correctness, logic, reasonableness, integrity of knowledge; - the ability to present and review; - the ability to argue one's own judgments and conclusions during a scientific discussion. supplement 1 – a scientifically based statement that reveals the essence of phenomena, processes, patterns. written answer during classroom independent work 5 - correctness, logic, reasonableness, integrity of knowledge; – quality of knowledge – its completeness, depth, flexibility, systematicity, strength; - the formation of general educational and subject skills and abilities - the ability to integrate and synthesize knowledge from individual meaningful modules and topics - disclosure of cause-and-effect relationships between phenomena, processes; - the level of meaningfulness of knowledge - the ability to formulate independent evaluation judgments and theoretical conclusions. express survey 0.5 - a short correct answer without additional arguments. Individual task on the topic: "The history of my family against the background of cultural and historical processes of the 20th - beginning of the 21st century." 10 1) Completeness of presentation - relevance, informative novelty; analyzing more than three generations of one's family (on the paternal or maternal side), tracking the changes of each generation, identity, experience, values, ways of making decisions of family importance; what exactly and why did you have a formative influence on your generation, due to which you differ from your parents (weight in the evaluation of the task - 2 points). 2) Analysis – the depth, persuasiveness and consistency of arguments, the ability to correctly analyze and compare facts in which your family history overlaps with events in the history of your people (weight in the assessment of the task – 2 points). 3) Presentation style – the text must be original, authentic, without elements of plagiarism and copying of other people's texts. It is necessary to formulate research questions well, to present the facts in the form of a lively, interesting, logical narrative. Make a short and clear summary (weight in the assessment of the task - 3 points). 4) Source base – try to involve as much source material as possible in writing. We are talking about oral conversations with relatives and acquaintances, as well as written sources (letters, diaries, memories, birth certificates, marriage, photo materials, documents about some activity - employment book, membership card of some organization, military card, documents about job assignment, position, newspapers covering the activities of relatives, etc.). You can also use books on the history of your native village, town or city, which may contain references to representatives of your family (weight in the assessment of the task - 3 points).
Recommended books: Бойко О. Історія України: навчальний посібник. – Київ, 2005; Історія України. Неупереджений погляд / Петровський В.В. та інші. - Харків, 2007 Історія України. Неупереджений погляд / Петровський В.В. та інші. - Харків, 2007; Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. – Львів, 2005; Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 2002; Литвин В. Історія України: Підручник. – Київ, 2006; Історія українського козацтва. У 3-х т. - К., 2005-2008 Чухліб Т.В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи. 1663-1713.-К., 2004.