Maintenance of Professional Documentation and Reporting in Social Welfare

Major: Social Welfare
Code of subject: 6.232.00.O.038
Credits: 3.00
Department: Sociology and Social Work
Lecturer: docent Kozak Marta Yaroslavivna
Semester: 7 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: • Use oral and written communication in Ukrainian for professional activities - - Ability to apply the statistical, methodological and regulatory framework of the social protection system - - Use mechanisms for assigning financial social assistance, pensions - - To show readiness to interact with colleagues, to make management decisions in the organization of work of executors - Analyze the effectiveness of socio-economic support of the population and make appropriate adjustments within the competence - - Determine the content of cooperation with organizations and institutions in order to involve them in social protection - - Apply the legal framework to protect social groups - - Explain current processes in the social sphere and social security - Effectively work both individually and as part of an interdisciplinary team of specialists
Required prior and related subjects: Legal regulation of social security, co-requisite: • Methods of accrual of social benefits
Summary of the subject: Theoretical and practical aspects of the work of social security entities, in particular professional document management. Structure, modern concepts of document science, history of classification, typology of documents. Classification of documentation systems, the concept of "management document". Classification of management documents, Nomenclature of cases. The form of the modern administrative document, Computerization of office-work processes in establishments of social sphere, Maintenance of professional documentation in the organizations of social security. Features of professional documents in the structural units of the Department of Social Protection. Organization of documentation in the Pension Fund, the Employment Center, the Social Insurance Fund
Assessment methods and criteria: • Individual tasks(40%) • Final control (control measure, exam), written-oral form (60%
Recommended books: 1. Vydannya. Vykhidni vidomosti : DSTU 4861:2007 : (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). – Vyd. ofits. – Chynnyy vid 2009- 01-01. – K : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2009. – 45 s. – (Nats. standart Ukrayiny). – (Informatsiya ta dokumentatsiya) 2. Derzhavna unifikovana systema dokumentatsiyi. Unifikovana systema orhanizatsiyno-rozporyadchoyi dokumentatsiyi. Vymohy do oformlyuvannya dokumentiv : DSTU 4163-2003. – – Vyd. ofits. – Chynnyy vid 2003-09-01. – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2003. – III, 22 s. – (Nats. standart Ukrayiny) 3. Bezdrabko V.V. Dokumentoznavstvo v Ukrayini: instytutsionalizatsiya ta suchasnyy rozvytok : [monohrafiya] / V.V. Bezdrabko ; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – K. : Chetverta khvylya, 2009. – 720 s 4. Komova M.V. Dilovodstvo : navch. posib. dlya stud. / M.V. Komova ; Nats. un- t «L?viv. politekhnika». – L. : Triada plyus, 2009. – 220 s 5. . Kuleshov S.H. Zahal?ne dokumentoznavstvo : navch. posib. / S.H. Kuleshov, Ukrderzharkhiv; UNDIASD. – K. : Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyan. akad.», 2012. – 123 6. Pro elektronni dokumenty ta elektronnyy dokumentoobih : Zakon Ukrayiny // Vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny. – 2003. – №36. – S. 275; V red. Zakonu №1170-18 vid 19.04.2014 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15 7. Zaychuk B. O. Pensiynyy fond Ukrayiny. Orhanizatsiyno-pravovi ta sotsial?no-ekonomichni zasady funktsionuvannya / B. O. Zaychuk,O. B. Zarudnyy, S. B. Berezina. – K.: NVP «AVT», 2006. – S. 45 8. Orhanizatsiya roboty v orhanakh Pensiynoho fondu Ukrayiny: kurs lektsiy dlya studentiv V kursu fakul?tetu pidhotovky kadriv dlya Pensiynoho fondu Ukrayiny / avt. D. M. Kravtsov. – KH.:Nats. un-t “Yuryd. akad. Ukrayiny”, 2011. – 85 s 9. Nakaz Ministerstva sotsial?noyi polityky Ukrayiny 30 sichnya 2017 roku № 138. Pro zatverdzhennya formy zvitnosti N 12-sots (richna