International Information

Major: International Relations
Code of subject: 6.291.01.O.017
Credits: 4.00
Department: International Information
Lecturer: Ph.D. of political sciences, docent Vira Y. Maksymets
Semester: 3 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: - To demonstrate ability of studying the processes of global communication; - To demonstrate knowledge of the criteria of analysis of international information relations; - To demonstrate knowledge of definition of criteria for international information policy, legal regulation of the international information field; - To demonstrate knowledge of the methodology of international information security; - To demonstrate knowledge of the functioning features of the information economy, information and analytical support of foreign policy; - To demonstrate knowledge of skills development in applied research in the field of information and communication.
Required prior and related subjects: pre-requisites: • The theory of international relations; co-requisites: •Bachelor’s Thesis Preparation.
Summary of the subject: International information as a component of global communication. Information society in the dimensions of innovation and information paradigm of global development. Infrastructure and specifics of information market functioning. International information activities. Sources of information in international relations and public communications. Information and analytical centers in modern international relations. International information technologies. Modern international information systems. Information wars. Special information operations: types, methods, forces and means. Informational security. Information security of Ukraine.
Assessment methods and criteria: • formative assessment: oral questioning, written questioning, individual home assignments preparation (40%); • summative assessment: credit in written and oral form (60%).
Recommended books: 1. Kudriavtseva S. P. Mizhnarodna informatsiia [Tekst] : navch. posib. / C. P. Kudriavtseva, V. V Kolos. - K.: Vyd. dim «Slovo», 2005. - 400 s. 2. Makarenko S. A. Mizhnarodni informatsiini vidnosyny [Tekst] / S. A. Makarenko. - K.: Nasha kultura i nauka, 2002. - 452 s. 3. Mizhnarodna informatsiia: navch. posib. [Tekst] / M. P. Trebin, I. O. Polishchuk, N. P. Osypova ta in.; za red. M. P. Trebina . – Kh: Pravo, 2014. – 336 s. 4. Mytko A. M. Informatsiino-analitychna diialnist u mizhnarodnykh vidnosynakh: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. [Tekst] /A. M. Mytko. – Lutsk: «Teren», 2012- 262 s. 5. Pocheptsov H. H., Chukut S. A. Informatsiina polityka: Navchalnyi posibnyk. – Kyiv, 2006. 6. Pocheptsov H. H. Teoryia kommunykatsyy [Tekst] / H. H. Pocheptsov. – M. : Refl-buk; K.: Vakler, 2001.- 656 s. 7. Rebkalo V. A. Politychna analityka ta prohnozuvannia: Navchalnyi posibnyk / V. A. Rebkalo, O. L. Valevska, Yu. H. Kalchenko. – K.: UADU, 2002. - 60 s. 8. Iudin O. K. Informatsiina bezpeka derzhavy [Tekst]: navch. posib. dlia vyshch. navch. zakl. / O. K. Yudin, V. M. Bohush. - X.: Konsum, 2005. - 575.