Methods of Teaching General Engineering Disciplines: Quality Monitoring and Testing

Major: Educational, Pedagogical Sciences
Code of subject: 7.011.01.E.052
Credits: 6.00
Department: Department of Pedagogics and Innovative Education
Lecturer: Oleksandr Iyevlyev
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: • to know the basic, most well-known methods of quality control (testing) in general technical disciplines; • apply acquired knowledge and understanding when conducting quality control in the study of general technical disciplines; • be able to draw up control tasks (tests of success) to determine the level of possession of the training material.
Required prior and related subjects: Methodology of teaching general technical disciplines: didactic designing Methodology of teaching general technical disciplines: innovative technologies General pedagogy
Summary of the subject: Studying discipline will allow students to master various forms of quality control and testing on general technical disciplines, and to conduct in practice, to design tests and test their quality according to criteria, to evaluate the results of quality control in the education system, to organize an experiment, to draw up the results of the conducted control.
Assessment methods and criteria: • current control: practical classes, individual research assignments (40%); • final examination: exam (60%)
Recommended books: 1. Artemova L. V. Pedahohika i metodyka vyshchoyi shkoly : navch.-metod. posib. dlya vykl., asp., stud. mahistratury / L. V. Artemova. - K. : Kondor, 2008. 2. Bondar V. I. Dydaktyka : Pidruchnyk / V. I. Bondar. - K. : Lybid', 2005. 3. V.A.Bazhenov, H.M.Ivanenko, O.V.Shyshov, S.O.Pyskunov Komp"yuterne testuvannya: Navch. posib. K.: Karavela, 2010. 4. V.S.Fetisov Komp"yuterni tekhnolohiyi v testuvanni . Nizhyn, 2011. 5. Halyan I.M. Psykhodiahnostyka: Pidruchnyk dlya stud. vyshch. navch. zakladiv. Kyyiv: Akademvydav, 2009. 6. Kuz'mins'kyy A. I. Pedahohika vyshchoyi shkoly : Navch. posib. / A. I. Kuz'mins'kyy. - K. : Znannya, 2005. 7. Ortyns'kyy V.L. Pedahohika vyshchoyi shkoly : Pidruchnyk. L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky, 2017. 8. Polovtsev O.V., Malomuzh T.V. Komp"yuterne testuvannya: Posibnyk po rozrobtsi testovykh zavdan'. Kherson, KhNTU, 2004.