Ukrainian Journalism

Major: Journalism
Code of subject: 7.061.01.O.5
Credits: 6.00
Department: Journalism and Mass Communication
Lecturer: Bilohrats K. R.
Semester: 1 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: - to characterize the process of origin and development of Ukrainian journalistic researches; - to determine the main periods of development of scientific thought about journalism; - to characterize the most outstanding achievements of individual scientists, journalistic scholars and creative teams as a whole; - to make comparative analysis of theoretical works of Ukrainian and diaspora researchers.
Required prior and related subjects: Introduction to Journalism, History of Journalism, The theory and methodology of journalistic creativity.
Summary of the subject: Features and stages of formation of Ukrainian journalism. The origin of journalistic research in Ukraine. Studies on the history of the Ukrainian press (late 19th - 20th years of 20th century). Development of historical and journalistic studies in the Soviet era. Methodology issues in historical and journalistic research. Investigation of the Ukrainian press in the pre-October period. Study of the party-Soviet press of Ukraine. Generalization of the practice of Ukrainian journalism, formation of its theory (50-80-ies of XX century). Research in the theory of journalism. Journalistic discourse of Ukraine's independence period.
Assessment methods and criteria: practical exercises, oral interviews, reference work (45%); final control (control measure, exam), written-oral form (55%).
Recommended books: 1. Губерський Л. В. Інформаційна політика України: європей¬ський контекст: монографія / Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. - К.: Либідь, 2007. - 360 с. 2. Журналістикознавчі публікації у серіальних виданнях Ки¬ївського університету імені Тараса Шевченка 1958-1998: Бібліо¬графічний покажчик / Київ, ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур¬налістики; Укладач Б. І. Черняков. - К., 1999. - 32 с. 3. Здоровега В. Й. Про журналістику і журналістів: Статті, есе, виступи, діалоги / В. Й. Здоровега. - Л., 2004. - 141 с. 4. Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики укра¬їнізації (20 - 30-ті роки XX ст.) [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Коляструк О. А.; НАН Украї¬ни. - К., 2003. - Режим доступу: http: //www.referatu.net.ua/referats/7569/l 50269. 5. Михайлин І. Нарис з історіографії історії української жур¬налістики: Методологічні уроки Івана Франка / І. Михайлин // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повід, сьомої 6. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. - Львів, 2002. - С. 30-36. 7. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. - Вид 5-те (доповн. і доопр.) - К.: ЦУЛ, 2011. - 496 с. 8. Михайлин І. Розвиток науки про соціальні комунікації в Україні: історія журналістикознавства [Електронний ресурс] / І. Л. Михайлин. - Режим доступу: http://www-hilology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/mykhajlyn/rozvytok.pdf. 9. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка 1954-2004 рр.: Бібліографічний покажчик (Упоряд. і передмова С. Костя). - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 182 с. 10. Нечиталюк М. Методологічні проблеми історико-журна¬лістських досліджень / М. Нечиталюк // Українська періодика: Історія і сучасність: тези доп. і повід, всеукр. наук.-теорет. конф. 9-10 груд. 1993 р. - Львів, 1993. - С. 17-22. 11. Нечиталюк М. На шляху до багатотомної історії україн¬ської журналістики / М. Нечиталюк // Українська періодика: Істо¬рія і сучасність сучасність: тези доп. і повід, всеукр. наук.-теорет. конф. - Львів, 1997. - С. 12-20. 12. Нечиталюк М. Ф. Проблеми вивчення історії української журналістики (Деякі підсумки на перспективу) / М. Ф. Нечиталюк // Вісник Львівського університету. Серія: журналістика. - Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. - Вип. 21. - С. 363-370. 13. Нечиталюк М. Ф. Про методику вивчення та принципи видання пресових текстів (Деякі питання текстології) / М. Ф. Нечиталюк // Українська періодика: Історія і сучасність: тези доп. та повід, третьої всеукр. наук.-теорет. конф. 22-23 груд. 1995 р. - Львів, 1995. - С. 18-27. 14. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналіс- тикознавстві: навчальний посібник. - 2-е вид., перероб і доп. / В.В. Різун, Т. В. Скотникова. - К.: Преса України, 2008. - 104 с. 15. Різун В. В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія / В. В. Різун, Т. А. Трачук. - К., 2005. - 232 с. 16. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник / В.В. Різун. - К.: ВЦ „Просвіта”, 2008. - 260 с. 17. Романюк М. Здобутки і прорахунки дослідників української преси: погляд у XXI ст. [Електронний ресурс] / М. Романюк. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/ PART-l_8.htm. 18. Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття / М. Романюк. - Львів, 2000. - 110 с. 19. Українське журналістикознавство в працях науковців Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, 1993-1998 рр.: Вибрана бібліографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики; Уклад. В.Ф. Іванов, Б.І. Чер¬няков. - К.: Центр вільної преси, 1998. - 24 с. 20. Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982-2000 рр.: Бібліографічний покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики; Укладач Б. І. Черняков. – К., 2000. - 63 с.