History of Ukrainian State, Culture and Technology

Major: Oil and Gas Engineering and Technology
Code of subject: 6.185.00.O.005
Credits: 3.00
Department: History of Ukraine and Ethnic Communication
Lecturer: R. I. Melnyk, Senior Lecturer
Semester: 1 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: To know: historical experience, cultural traditions of Ukraine and scientific progress in the European context; connections between historical events and modern human actions; experience of historical and cultural practices of man; a system of historical and cultural knowledge that motivates the humanistic orientation of the culture of the individual; various cultural and religious sources of human diversity. Be able to: critically analyze phenomena, facts, alternatives of social development and various sources of information; communicate with other people and have a dialogue; constructive dialogue (teamwork, cooperative learning, empathic communication, peaceful conflict resolution, confidence building, etc.); explore different cultural practices, address controversial issues; involve students in the experience of emotional and value attitude to the world and man in it; be critical and self-critical to understand the factors that have a positive or negative impact on communication, identify and take into account these factors in specific communication situations; search and analyze information from various sources.
Required prior and related subjects: Entry to the profession. Physics. Ukrainian language (for professional purposes)
Summary of the subject: Territory, composition and identity of the population of Ukrainian lands in historical retrospect. The main stages of Ukrainian state formation. Man and resistance to totalitarian regimes in the twentieth century. Ukrainian lands as part of the European multicultural space. Scientific and technical development in the Ukrainian lands from antiquity to the end. XVIII century Science and technology in the Ukrainian lands in the XIX - early XX century Scientific and technical branches of Ukraine in the Soviet period and times of independence. History of Lviv Polytechnic as an educational and scientific center.
Assessment methods and criteria: Methods: lecrures, seminars, independent work of students. Assessment methods: evaluation rating on a 100-point system: current control - 35 points (surveys, oral and written answers, analytical and creative tasks); individual research task and its presentation (optional component) - 10 points; credit control - 55 points.
Recommended books: 1. Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. – Львів, 1992. 2. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 3. Бесов Л.М. Історія науки і техніки: 3-є вид., переробл. і доп. / Л.М. Бесов. – Xарків: НТУ ХПГ, 2004. 4. Бойко О. Історія України. – К., 2012. 5. Брехуненко В. Східна брама Європи. – К., 2014. 6. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV—XVIII ст. – Київ: Основи, 1997. 7. Буцко М. Відомі вчені Державного університету „Львівська політехніка”. – Львів, 1994. 8. Буцко М., Кипаренко В. Державний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 1994. 9. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 10. Вертунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В. А. Вертунов. – К.: Аграрна наука, 2006. 11. Від Реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської політехніки (1816—1918) / Упорядник О. В. Шишка; За ред. проф. Ю. Я. Бобала; Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека. — Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2016. 12. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. – Львів, 2000. 13. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 14. Денісов Я., Черевко М. Стан науково-технічної та інженерної думки в Україні у ІХ-ХІХ ст. – Львів, 1997. 15. З історії української науки і техніки: хрестоматія-посіб. / Співавт. – уклад.: В.І. Онопрієнко, А.А. Коробченко, О.Я. Пилипчук, С.П. Руда, Л.П. Яресько. – Київ: АН ВІН України, 1999. 16. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999. 17. Історія Академії наук України 1918-1993. – Київ, 1994. 18. Історія Львова. У трьох томах / Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів : Центр Європи, 2006. 19. Історія науки і техніки України / за ред. Дещинського Л. Є. – Львів: Видавництво „Растр-7”, 2011. 20. Історія української культури / За ред. І.Я.Хоми. – Львів, 2013. 21. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – Київ, 1991. 22. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ: Либідь, 1993. 23. Кузьо І. В., Зінько Я. А., Ванькович Т.-Н. М. та ін. Теоретична механіка. Підручник для студентів Вищих навч. закл. – Харків: Фоліо. 2017. 24. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002. 25. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки – Суми : СумДПУ, 2013. 26. Львівська політехніка: litteris et artibus: [наукова діяльність ун-ту (до берез. 2010 р.)] / [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]; [редкол.: Ю. Я. Бобало (голова) та ін.]. - Київ; Львів: Логос Україна, 2010. 27. Національний університет "Львівська політехніка": [історія та сучасність] / [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]; [редкол.: Ю. Я. Бобало (голова) та ін.]. - Київ: Логос Україна, 2009. 28. Огурцов А.П. Історія світової науки і техніки: навч. посіб. – 2-е вид., перероблене / А.II. Огурцов, Л.М. Мамаев, В.В. Заліщук, С.X. Авраменко, В.А. Зінченко. – Київ, 2000. 29. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. – К., 2011. 30. Онопрієнко В.І. Історія української науки: курс лекцій / В. Онопрієнко, В. Ткаченко. – К.: Варта, 2010. 31. Палій В.М. Національна Академія наук України. 1918-2008. Персональний склад / В.М. Палій, Ю.О. Храмов. – Київ: Фенікс, 2008. 32. Патриляк І.К. “Перемога або смерть”: український визвольний рух у 1939-1960-х рр. Львів: Часопис, 2012. 33. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 34. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 35. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ – ХХІ ст.). Львів, 2007. 36. Сергійчук В. Що дала Україна світові / Володимир Сергійчук – Київ: ПП Сергійчук М.І., 2008. 37. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія. Київ: Грані-Т, 2011. 38. Храмов Ю.О. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорій та відкриттів / Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс, 2012. 39. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2006. 40. Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017.