Construction of Main Pipelines

Major: Oil and Gas Engineering and Technology
Code of subject: 6.185.02.E.093
Credits: 5.00
Department: Department of Oil and Gas Engineering and Welding
Lecturer: Ph.D., associate professor Dzyubyk A.R.
Semester: 5 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: 1. Know the basic technologies and organization of construction of main gas and oil pipelines; current challenges and prospects of the industry. 2. Know the technological equipment of main pipelines on straight and curved sections; constructive schemes and features of the organization of performance of works on such sites. 3. Know the methods of installation of technological equipment and elimination of technological breaks in pipelines. 4. Be able to use regulatory and technical documentation and perform calculations of main pipelines.
Required prior and related subjects: - Entry to the profession - Assembly and welding works in the construction of pipelines and structures - Fundamentals of oil and gas business - Modern pipeline materials and their weldability - Basics of transportation and storage of hydrocarbons - Chemical properties of oil and gas and basics of their processing technology - Corrosion and corrosion protection of gas and oil pipelines
Summary of the subject: During the study of this discipline the student acquires theoretical and practical knowledge of technologies of construction of main pipelines, which are used in production at this time and will be developed in the near future. At the same time the organization and constructive schemes of performance of works on rectilinear and curvilinear sites are studied. Organization and technology of pipeline construction in difficult conditions. Skills to use normative and technical documentation and performance of the corresponding calculations of the main pipelines are got.
Assessment methods and criteria: • Current control (30%, defense of laboratory work). • Final control (60% written component, an oral component 10%).
Recommended books: 1. Dzyubyk A. R. Pidvyshchennya efektyvnosti zvaryuvannya mahistralnykh truboprovodiv pry yikh ekspluatatsiyi ta remonti: monohrafiya / A.R.Dzyubyk, I.B.Nazar, R.V.Palash. - Lviv: Spolom, 2013. 258s. – ISBN 978-966-665-872-5. 2. Doroshenko YA. V. Sporudzhennya ta remont zoseredzhenykh ob'yektiv hazonaftoprovodiv: pidruchnyk / YA. V. Doroshenko. - Ivano-Frankivsk: IFNTUNH, 2015. – 845 s. - ISBN 978-3-659-37720-4. 3. Izolyatsiya pohlynayuchykh horyzontiv burovykh sverdlovyn termoplastychnymy materialamy: monohrafiya / [avt. kol.: Sudakov A. K., Dzyubyk A. R., Kuzin YU. L. ta in.]. - Drohobych: Posvit, 2019. – 182 c. – ISBN 978-617-7624-85-0. 4. Zalyshkova mitsnist ta dovhovichnist dilyanok naftohazoprovodiv z defektamy: monohrafiya [avt. kol.: Osadchuk V. A., Andreykiv O. YE., Banakhevych YU. V. ta in.]. - Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoyi politekhniky, 2014. – 264 c. – ISBN 978-617-607-650-6. 5. Dzyubyk A. R. Metaly ta zvaryuvannya v budivnytstvi: navch. posibnyk / A. R. Dzyubyk, I. B. Khomych – Lviv, Drohobych: Posvit, 2018. – 238 s. - ISBN 978-617-7624-74-4. 6. Truboprovidnyy transport hazu: monohrafiya / Kovalko M. P., Hrudz V. YA., Mykhalkiv V. B. [ta in.]; za red. M. P. Kovalka. – Kyyiv: Ahenstvo z ratsionalnoho vykorystannya enerhiyi ta ekolohiyi, 2002. – 600 s. - ISBN 966-96172-0-0.

Construction of Main Pipelines (курсова робота)

Major: Oil and Gas Engineering and Technology
Code of subject: 6.185.02.E.094
Credits: 2.00
Department: Department of Oil and Gas Engineering and Welding
Semester: 5 семестр
Mode of study: денна