Bus Rapid Transit

Major: Traffic Control and Organization
Code of subject: 7.275.02.M.014
Credits: 5.00
Department: Transport Technologies
Lecturer: PhD, associate professor Yurii Royko
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: 1. Make effective decisions in the field of transport systems and technologies, taking into account technical, social, economic and legal aspects, generate and compare alternatives, assess the necessary resources and constraints, analyze risks; 2. Develop new and improve existing transport systems and technologies, determine development goals, existing constraints, efficiency criteria and scope; 3. To develop technologies of freight and passenger transportations by types of transport on the basis of researches and relevant data; 4. Model the operations of transport processes.
Required prior and related subjects: - Organization and management of urban passenger transport; - Transport planning of large cities.
Summary of the subject: Preparation of a project for the implementation of high-speed bus transport (Analysis of the advantages and disadvantages of the system of high-speed bus transport. Technological aspects of public transport. Project structure. Analysis of demand for passenger transport. Choice of transport corridor and interaction with other types of public transport). Development of the mode of operation of public transport lines (Development of the network and its maintenance. Potential and speed of the system. Organization of traffic on sections of the road network. Ways of customer service). Development of transport space (Infrastructure of high-speed bus transportation. Technology of high-speed bus transportation management). Integration of high-speed bus transportation in the city's public transport system (Integration of mobility. Traffic demand management).
Assessment methods and criteria: • written reports on practical work, oral questioning, control work (50%) • summary control (50% control activity, test): written form in the form three-level tests (50%)
Recommended books: 1. Systemolohiya na transporti. Orhanizatsiya dorozhn?oho rukhu [Havrylov E. V., Dmytrychenko M. F., Dolya V. K. ta in.]; za red. M. F. Dmytrychenka. – K. : Znannya Ukrayiny, 2007. – 452 s. – (5 kn./ Havrylov E. V., Dmytrychenko M. F., Dolya V. K. ta in.; kn. 4). 2. Polishchuk V.P. Orhanizatsiya ta rehulyuvannya dorozhn?oho rukhu: Pidruchnyk. / za zah. red. V.P. Polishchuka; O.O. Bakulich, O.P. Dzyuba, V.I. Yeresov, O.V. Krasil?nikova, O.V. Khrystenko. – K.: Znannya Ukrayiny, 2012. – 467 s. 3. Rayt Lloyd. Skorostnye avtobusnye perevozky: rukovodstvo po planyrovanyyu./ za zah. Red. Lloyd Rayt. – New York: Institute for Transportation and Development Policy, 2007. – 1004 s. 4. Dolya V.K. Pasazhyrs?ki perevezennya: pidruchnyk / V.K. Dolya. – Kharkiv: «Vydavnytstvo «Fort»», 2011. – 504 s. 5. Bosnyak M.H Pasazhyrs?ki avtomobil?ni perevezennya: navchal?nyy posibnyk dlya studentiv spetsial?nosti «Orhanizatsiya perevezen? i upravlinnya na transporti (avtomobil?nyy)» / M.H. Bosnyak. – K.: Vydavnychyy Dim «Slovo», 2009. – 272s. 6. Maryntseva K.V. Pasazhyrs?ki perevezennya: pidruchnyk / K.V. Marintseva. – K.: Vydavnytstvo Natsional?noho aviatsiynoho universytetu, 2009. – 228 s.