Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)

3.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Об’єктами вивчення навчально-наукової програми є науково-дослідна, проектно-конструкторська, проектно-технологічна, організаційно-педагогічна, педагогічна діяльність у сфері створення об’єктів архітектури, експлуатації, ремонту та реконструкції будинків, споруд, інженерних систем і мереж у системі функціонування галузевих установ, підприємств і організацій. Спеціалізації: промислове та цивільне будівництво; міське будівництво та господарство; технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; автомобільні дороги та аеродроми; мости та транспортні тунелі; теплогазопостачання та вентиляція; водопостачання та водовідведення.
Програмні результати навчання: - проектувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з метою забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження; - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - проводити технічну експертизу проектів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проектів і технічної документації, завданням на проектування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва; - здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії; - вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва; - застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд; - розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності; - відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій; - підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації; - збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її; - дотримуватись норм академічної доброчесності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності, комерціалізації результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності; - здатність розв’язувати проблеми будівництва та цивільної інженерії у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; - розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти; - планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень; - уміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити шляхи щодо їх розв’язання; - спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; - здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; - збір, інтерпретація та застосування даних; - спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово; - зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; - управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; - відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; - здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня