Будівництво та цивільна інженерія

6.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі Західного регіону.
Набуті компетентності: - здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук; - здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів природничих наук; - здатність працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проектуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж; - здатність створювати та використовувати технічну документацію; - знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів; - здатність до розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх використання для подальшого проектування; - здатність оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів; - здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій; - здатність до розроблення конструктивних рішень об’єктів будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати несучі та огороджувальні будівельні конструкції; - здатність до розробки та оцінки технічних рішень інженерних мереж;
- знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва; - здатність виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів; - володіти технологічними процесами при зведенні, опорядженні та експлуатації будівель і споруд та монтажу інженерних систем і мереж; - здатність до розробки раціональної організації та управління будівельним виробництвом при зведенні, експлуатації, ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці;
- знання принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства; - розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж; - базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента: промислове та цивільне будівництво; водогосподарське та природоохоронне будівництво; міське будівництво та господарство; технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; автомобільних доріг та аеродромів; мостів та транспортних тунелів; теплогазопостачання та вентиляції; водопостачання та водовідведення з метою майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних підходів.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан Інституту будівництва та цивільної інженерії, кандидат технічних наук, доцент Холод Петро Федорович, тел. +380322582761, e-mail: petro.f.kholod@lpnu.ua; dyrekcia-ibid-223@ukr.net
Професійні профілі випускників: Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» — процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем. Із спеціальних видів діяльності: промислове і цивільне будівництво, водогосподарське та природоохоронне будівництво, міське будівництво і господарство, технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, автомобільні дороги та аеродроми, мости та транспортні тунелі, теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання та водовідведення.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації.
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами.