Будівництво та цивільна інженерія

6.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності; - демонструвати знання державотворчих та економічних наук; - демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації; - оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату; - продемонструвати вправність володіння принаймні однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію; - демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж; - використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій; - продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення; - створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій; - оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів; - визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій; - розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати будівельні конструкції та вузли їх сполучення.
- розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж; - дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва; - виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості будівельних об’єктів; - проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж; - організовувати та управляти будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонті й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці; - демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства; - забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж; - застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; - застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; - оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня