Будівництво та цивільна інженерія

6.192.00.00 Будівництво та цивільна інженерія
Кваліфікація: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з проектування будівельних конструкцій, технології та організації будівельного виробництва та інженерних систем і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: промислове та цивільне будівництво, водогосподарське та природоохоронне будівництво, міське будівництво та господарство, технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, автомобільні дороги та аеродроми, мости та транспортні тунелі, теплогазопостачання та вентиляція, водопостачання та водовідведення.
Програмні результати навчання: - застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук, сучасні моделі, методи та програмні засоби підтримки прийняття рішень для розв’язання складних задач будівництва та цивільної інженерії; - брати участь у дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва; - презентувати результати власної роботи та аргументувати свою позицію з професійних питань, фахівцям і нефахівцям, вільно спілкуючись державною та іноземною мовою; - проєктувати та реалізовувати технологічні процеси будівельного виробництва, використовуючи відповідне обладнання, матеріали, інструменти та методи; - використовувати та розробляти технічну документацію на усіх стадіях життєвого циклу будівельної продукції; - застосовувати сучасні інформаційні технології для розв’язання інженерних та управлінських задач будівництва та цивільної інженерії; - виконувати збір, інтерпретацію та застосування даних, в тому числі за рахунок пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; - раціонально застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення; - проєктувати будівельні конструкції, будівлі, споруди, інженерні мережі та технологічні процеси будівельного виробництва, з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації, часових та інших обмежень, у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці; - приймати та реалізовувати раціональні рішення з організації та управління будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації; - оцінювати відповідність проєктів принципам проєктування міських територій та об’єктів інфраструктури і міського господарства; - мати поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач в галузі будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації); - здійснювати організацію та керівництво професійним розвитком осіб та груп у сфері архітектури та будівництва; - концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання; - поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання; - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; - збір, інтерпретація та застосування даних; - спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово; - управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами; - спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах; - формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти; - організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп; - здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Академічна мобільність: Можлива академічна мобільність в країнах Європи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент Холод Петро Федорович
Професійні профілі випускників: Професії та професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 3112 – Технік-будівельник 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня