Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

6.194.00.00 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Орієнтація освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану будівництва та інженерії довкілля, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: водогосподарське та природоохоронне будівництво; гідротехнічне будівництво. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спрямовується на створення особистості фахівця з будівництва та інженерії довкілля, готового до професійної діяльності: розв’язання проектних, технологічних, експлуатаційних та організаційних завдань у галузі водного господарства.
Набуті компетентності: - Знати теоретичні положення та методи фундаментальних та науково-природничих дисциплін. - Знати основні закони, принципи та методи виконання гідравлічних, гідротехнічних та інших інженерних розрахунків елементів водогосподарських мереж та споруд. - Знати основні нормативно-правові акти, довідкові матеріали, чинні стандарти та технічні умови, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи у галузі будівництва та інженерії довкілля. - Знати методичні засади визначення геологічної, гідрогеологічної, гідрологічної характеристик місцевості. - Знати теоретичні засади та практичні методи виконання топографічного знімання території при проектуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж. - Знати прикладне програмне забезпечення, яке використовується при проектуванні елементів водогосподарських мереж та споруд. - Знати склад, вимоги та методи виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. - Знати склад, вимоги та методи виконання проектної документації залізобетонних та металевих конструкцій водогосподарських споруд. - Знати кінематичні та динамічні характеристики відкритих і напірних потоків рідин у спорудах водогосподарських та гідротехнічних систем. - Знати послідовність та правила виконання пусконалагоджувальних робіт на водогосподарських та природоохоронних об’єктах. - Знати правила експлуатації устаткування та обладнання у галузі водного господарства. - Знати принципи, методи та засоби для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. - Знати заходи з керування напірними та безнапірними потоками у природних руслах та інженерних системах. - Знати методи та порядок контролю за використанням водних ресурсів.
- Уміння виконувати гідравлічні, гідротехнічні та інші інженерні розрахунки при проектуванні елементів водогосподарських мереж та споруд. - Навички використання прикладного програмного забезпечення для моделювання процесів і явищ у галузі водного господарства. - Уміння та навички використання сучасних технологічних і виробничих процесів у водогосподарській галузі. - Уміння прогнозувати, аналізувати та виявляти екологічні наслідки діяльності у галузі водного господарства, оцінювати потенційну небезпеку та можливі впливи водогосподарських об'єктів на життєдіяльність людини та стан навколишнього середовища.
- Уміння ефективно працювати в колективі у процесі професійної діяльності. - Уміння адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення.
Академічна мобільність: Національна (міжнародна) кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України (вищими навчальними закладами країн-партнерів).
Практика/стажування: Програма передбачає практичну підготовку фахівців.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гнатів Роман Маріянович
Професійні профілі випускників: Професійна діяльність на первинних посадах полягає у прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетентності, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень, та у керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших бакалаврів. Бакалавр може займати первинні посади у галузі гідротехніки, будівництва та водного господарства на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня