Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

6.194.00.00 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Об’єкти вивчення та професійної діяльності: структура та процеси створення і функціонування гідротехнічних, гідромеліоративних, водоочисних та інших об’єктів водної інженерії. Цілі навчання: формування в здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. Методи, методики та технології: методи збору, обробки та інтерпретації інформації; методики інженерних розрахунків, польових і лабораторних досліджень; технології будівництва, експлуатації й реконструкції об’єктів вивчення та професійної діяльності. Інструменти та обладнання: геодезичні прилади, будівельні машини, контрольно-вимірювальні прилади, засоби технологічного, інформаційного, інструментального, метрологічного та діагностичного забезпечення для розв’язання прикладних задач в будівництві та водній інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення. Орієнтація освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану будівництва та інженерії довкілля, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: водогосподарське та природоохоронне будівництво; гідротехнічне будівництво. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спрямовується на створення особистості фахівця з будівництва та інженерії довкілля, готового до професійної діяльності: розв’язання проектних, технологічних, експлуатаційних та організаційних завдань у галузі водного господарства. Особливості та відмінності: Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи. Частина курсів може викладатися англійською мовою.
Набуті компетентності: Знати технологічні процеси виготовлення та області застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Блок 1 «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації залізобетонних та металевих конструкцій водогосподарських споруд. Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. Демонструвати знання методів та порядку контролю за використанням водних ресурсів. Блок 2 «Гідротехнічне будівництво» Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації залізобетонних, металевих і кам’яних конструкцій водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних споруд. Демонструвати знання властивостей та характеристик матеріалів, що використовуються у гідротехнічному будівництві. Демонструвати знання техніки для будівництва гідротехнічних та природоохоронних споруд.
Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати. Виконувати експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні об’єктів професійної діяльності. Описувати будову об’єктів професійної діяльності, пояснювати їх призначення, принципи та режими роботи. Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності. Розв'язувати якісні та кількісні задачі з видобування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності. Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності. Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструктивних рішень, інженерних заходів, технологічних процесів. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції об’єктів професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. Здійснювати технічну експлуатацію, обстеження, нагляд та догляд за станом об’єктів професійної діяльності. Визначати заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних і земельних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану масивів поверхневих і ґрунтових вод, природних ландшафтів. Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних. Оцінювати екологічні наслідки техногенної діяльності з дотриманням правових та соціальних норм. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації гідротехнічних об’єктів. Визначати показники природних та техногенних умов території, об’єкту, робочої зони, а також будівельних матеріалів та якості готової продукції із застосуванням спеціалізованих інструментів, приладів та обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.
Вміння спілкуватися іноземною мовою. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Академічна мобільність: Національна (міжнародна) кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України (вищими навчальними закладами країн-партнерів).
Практика/стажування: Програма передбачає практичну підготовку фахівців.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гнатів Роман Маріянович
Професійні профілі випускників: Бакалавр може займати первинні посади у галузі гідротехніки, будівництва та водного господарства на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, а саме: інженер-будівельник; інженер-проектувальник; інженер з меліорації; інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарств; інженер-проектувальник (водне господарство); молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва); фахівець з використання водних ресурсів; інженер з використання водних ресурсів; інженер станції насосної (групи станцій); інженер-гідротехнік; інспектор з використання водних ресурсів; технік-будівельник (доглядач будови, кошторисник, технік санітарно-технічних систем, технік-будівельник, технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник); технічні фахівці-механіки (технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства, технік з експлуатації та ремонту устаткування); креслярі (технік-конструктор, кресляр-конструктор); технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування); молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі (технолог-гідротехнік, технік-гідротехнік).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня