Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

6.194.00.00 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Об’єкти вивчення та професійної діяльності: структура та процеси створення і функціонування гідротехнічних, гідромеліоративних, водоочисних та інших об’єктів водної інженерії. Цілі навчання: формування в здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. Методи, методики та технології: методи збору, обробки та інтерпретації інформації; методики інженерних розрахунків, польових і лабораторних досліджень; технології будівництва, експлуатації й реконструкції об’єктів вивчення та професійної діяльності. Інструменти та обладнання: геодезичні прилади, будівельні машини, контрольно-вимірювальні прилади, засоби технологічного, інформаційного, інструментального, метрологічного та діагностичного забезпечення для розв’язання прикладних задач в будівництві та водній інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення. Орієнтація освітньої програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану будівництва та інженерії довкілля, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: водогосподарське та природоохоронне будівництво; гідротехнічне будівництво. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Спрямовується на створення особистості фахівця з будівництва та інженерії довкілля, готового до професійної діяльності: розв’язання проектних, технологічних, експлуатаційних та організаційних завдань у галузі водного господарства. Особливості та відмінності: Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи. Частина курсів може викладатися англійською мовою.
Програмні результати навчання: Знати технологічні процеси виготовлення та області застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Блок 1 «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації залізобетонних та металевих конструкцій водогосподарських споруд. Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. Демонструвати знання методів та порядку контролю за використанням водних ресурсів. Блок 2 «Гідротехнічне будівництво» Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації залізобетонних, металевих і кам’яних конструкцій водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних споруд. Демонструвати знання властивостей та характеристик матеріалів, що використовуються у гідротехнічному будівництві. Демонструвати знання техніки для будівництва гідротехнічних та природоохоронних споруд. Знати технологічні процеси виготовлення та області застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Блок 1 «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації водогосподарських мереж та споруд. Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації залізобетонних та металевих конструкцій водогосподарських споруд. Демонструвати знання принципів, методів та засобів для реалізації технологічних процесів та режимів роботи устаткування та обладнання водогосподарських систем. Демонструвати знання методів та порядку контролю за використанням водних ресурсів. Блок 2 «Гідротехнічне будівництво» Демонструвати знання складу, вимог та методів виконання проектної документації залізобетонних, металевих і кам’яних конструкцій водогосподарських, гідротехнічних та природоохоронних споруд. Демонструвати знання властивостей та характеристик матеріалів, що використовуються у гідротехнічному будівництві. Демонструвати знання техніки для будівництва гідротехнічних та природоохоронних споруд. Вміння спілкуватися іноземною мовою. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Академічна мобільність: Національна (міжнародна) кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами України (вищими навчальними закладами країн-партнерів).
Практика/стажування: Програма передбачає практичну підготовку фахівців.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гнатів Роман Маріянович
Професійні профілі випускників: Бакалавр може займати первинні посади у галузі гідротехніки, будівництва та водного господарства на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, а саме: інженер-будівельник; інженер-проектувальник; інженер з меліорації; інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарств; інженер-проектувальник (водне господарство); молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва); фахівець з використання водних ресурсів; інженер з використання водних ресурсів; інженер станції насосної (групи станцій); інженер-гідротехнік; інспектор з використання водних ресурсів; технік-будівельник (доглядач будови, кошторисник, технік санітарно-технічних систем, технік-будівельник, технік-доглядач, технік-лаборант (будівництво), технік-проектувальник); технічні фахівці-механіки (технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства, технік з експлуатації та ремонту устаткування); креслярі (технік-конструктор, кресляр-конструктор); технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки (технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування); молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі (технолог-гідротехнік, технік-гідротехнік).
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня