Пожежна безпека

6.261.00.00 Пожежна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з пожежної безпеки
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Характеристика освітньої програми: Студенти отримують необхідні знання для забезпечення пожежної безпеки промислових та цивільних об'єктів. Під час навчання студенти ґрунтовно вивчають процеси розвитку пожеж, поведінку будівельних матеріалів та конструкцій в умовах пожежі Студенти отримую всі необхідні знання з пожежної профілактики, пожежної тактики, пожежно-рятувальної техніки. Значну увагу під час навчання приділяється вивченню організації пожежно-профілактичної роботи, організації управління діяльності органів та підрозділів пожежної безпеки, вогнестійкості будівельних конструкцій.
Набуті компетентності: - базові уявлення про основи філософії та психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; - базові знання фундаментальних наук, економіки, права, вітчизняної та світової історії і культури; в сфері інформатики й сучасних інформаційних технологій; - знання законодавства у сфері пожежної безпеки, норм та правил пожежної безпеки; - знання загальних принципів забезпечення пожежної безпеки об'єктів; - знання основ пожежної небезпеки речовин та матеріалів; основних ознак горіння і вибуху, поширення і припинення горіння; обставин та процесів, що призводять до пожежі; поведінки будівель і споруд під час пожежі; засобів гасіння і способів застосування вогнегасних речовин; - знання конструкції і технічних характеристик протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, правил її безпечної експлуатації і ремонту.
- здатність визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати ефективне та безпечне їх виконання; - здатність проводити аналітичні та чисельні дослідження об’єктів і процесів при здійсненні професійної діяльності; - здатність проводити комплексну оцінку відповідності інженерно-технічних рішень у будівлях та спорудах на відповідність встановленим вимогам пожежної безпеки; - здатність використовувати методи оцінки пожежної небезпеки речовин та будівельних матеріалів; відповідності технологічних процесів виробництв, опалювання і вентиляції, електроустановок, систем пожежної автоматики вимогам пожежної безпеки; - здатність раціонально використовувати вогнетривкі властивості будівельних конструкцій для забезпечення межі їх вогнестійкості; - здатність аналізувати причини виникнення пожеж і розробляти заходи щодо їх попередження; - здатність розпізнавати потенційні небезпеки для життєдіяльності та зумовлені ними шкідливі і вражаючі фактори; - здатність організовувати експлуатацію протипожежної, аварійно-рятувальної техніки, устаткування, спорядження і засобів зв'язку; - уміння практичної роботи на протипожежній і аварійно-рятувальній техніці; - здатність виконувати комп'ютерні розрахунки, користуватися елементами ділової графіки, створювати бази даних, використовуючи належне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів; - оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (бакалаврська кваліфікаційна робота) або в групі (лабораторні роботи, зокрема навички лідерства під час їх виконання); - уміння отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.
- здатність приймати рішення щодо забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд, технологічних процесів виробництв, систем опалювання і вентиляції та електроустановок; - готовність брати участь у технічному вдосконаленні, практичному використанні та експлуатації технічних засобів виробничої і пожежної автоматики; - готовність організовувати пожежогасіння, здійснювати пожежно-рятувальні та інші невідкладні роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент Шналь Тарас Миколайович, +380635610555, к. 226 II н.к.