Пожежна безпека

6.261.00.00 Пожежна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з пожежної безпеки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Студенти отримують необхідні знання для забезпечення пожежної безпеки промислових та цивільних об'єктів. Під час навчання студенти ґрунтовно вивчають процеси розвитку пожеж, поведінку будівельних матеріалів та конструкцій в умовах пожежі Студенти отримую всі необхідні знання з пожежної профілактики, пожежної тактики, пожежно-рятувальної техніки. Значну увагу під час навчання приділяється вивченню організації пожежно-профілактичної роботи, організації управління діяльності органів та підрозділів пожежної безпеки, вогнестійкості будівельних конструкцій.
Набуті компетентності: - оцінювати пожежну небезпеку систем опалення, вентиляції і кондиціювання, водопостачання у будівлях та спорудах, населених пунктах, на промислових та інших об’єктах в проектно-кошторисній документації при будівництві, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд та інших об’єктів та відповідність відведеної території під нове будівництво вимогам протипожежних норм; - розробляти технічні заходи протипожежного захисту будівель та споруд, населених пунктів, промислових та інших об’єктів, оцінювати відповідності будівельних матеріалів, конструкцій, будівель та споруд вимогам вогнестійкості та відповідність протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту вимогам чинних нормативних актів; - перевіряти пожежну небезпеку технологічних процесів, будівель і споруд та інших об’єктів на стадії будівництва та експлуатації; - оцінювати пожежну небезпеку і рівень протипожежного захисту електроустановок, апаратів і обладнання та відповідність установок автоматичного протипожежного захисту нормативним актам з питань пожежної безпеки; - розробляти профілактичні заходи щодо запобігання виникненню пожеж та впливу їх на людей і довкілля; - організовувати контроль за забезпеченням дотримання вимог норм і правил у галузі пожежної безпеки під час проектування будівель і споруд.
- контролювати дотримання вимог норм і правил у галузі пожежної безпеки під час розроблення пожежонебезпечних речовин і матеріалів, приладів, обладнання та іншої продукції, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, експлуатації будівель, споруд та інших об’єктів; - контролювати усунення причин та умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, перешкоджають її своєчасній ліквідації та рятуванню людей; - організовувати дії щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення рівня вірогідного пошкодження та дотриманням безпеки та гігієни праці; - організовувати роботу з добровільними протипожежними формуваннями та об'єднаннями, проведення пропаганди протипожежних знань з використанням засобів інформації та різних форм агітаційно-масової роботи, проведення занять з професійної підготовки; - здійснювати управлінські дії із забезпечення контролю за виконанням протипожежних заходів та стану протипожежної безпеки на об'єктах, що обслуговуються; - проводити перевірку проектів будівництва, щодо відповідності вимогам пожежної безпеки, здійснювати нагляд за виконанням вимог пожежної безпеки під час будівельно-монтажних робіт, прийняття об'єктів до експлуатації та під час експлуатації будівель споруд та об'єктів; - визначати характеристики пожежної (техногенної) небезпеки речовин, матеріалів, технологічних процесів, будівель та споруд, обладнання систем протипожежного захисту будівель та споруд; - здійснювати контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог; - проводити розслідування нещасних випадків та аварій; - проводити навчання працівників об’єкту та населення з забезпечення пожежної безпеки та заняття з особовим складом підрозділу; - контролювати працездатність технічних засобів забезпечення протипожежного захисту, пожежної автоматики, протипожежної та рятувальної техніки, засобів особистого захисту (захисних дихальних апаратів) та засобів зв'язку; - діагностувати власні психологічні стани і почуття з метою забезпечення ефективної й безпечної діяльності, визначати цілі і завдання власної діяльності, забезпечувати їх ефективне та безпечне виконання, здійснювати саморегулювання поведінки в побуті і на виробництві, вести здоровий спосіб життя; - здійснювати пошук нової інформації, та розширювати лексико-граматичний мінімум, читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, використання її у соціальній та професійній сферах; - використовувати інформаційні технології для обробки іншомовних професійно-орієнтованих джерел, створення баз даних; - враховувати правові засади, релігійні, моральні переконання, процеси соціально-політичної історії України при здійснені діяльності; - забезпечувати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення небезпечних ситуацій; - надавати першу домедичну допомогу в кризових станах потерпілого.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - застосовувати невербальні методи спілкування, спілкуватися українською професійною мовою; - вміння застосовувати усні та письмові контакти у ситуаціях професійного спілкування; - сприяти створенню відповідного морально-психологічного клімату у підрозділі.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Шналь Тарас Миколайович, +380635610555, к. 226 II н.к.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня