Промислове і цивільне будівництво

8.192.00.01 Промислове і цивільне будівництво
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання спеціалізованого завдання або практичної задачі/проблеми в сфері промислового та цивільного будівництва. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті або в репозиторії Національного університету «Львівська політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на сучасних інженерно-технічних напрацюваннях та результатах наукових досліджень в галузі будівництва і архітектури та ставить акценти на компетенціях з створення об’єктів промислового та цивільного будівництва з врахуванням економічних, технологічних чинників, типових і сучасних матеріалів, конструкцій і енергоощадних технологій, як в нормальних так і складних інженерно-геологічних умовах. Основний фокус – на поглибленні теоретичних навиків та практичної підготовки що дозволяє розв’язувати складні інженерно-технічні задачі у сфері проектування та створення промислових та цивільних об’єктів будівництва, інженерних споруд. Програма враховує вимоги ринку до професійної підготовки випускників та передбачає поєднання теоретичних знань, дослідницької інформації та практичних навиків здобувачів. Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в країнах Європи. Частина курсів може викладатися англійською мовою.
Програмні результати навчання: - проектувати поширені промислові та цивільні будівлі і споруди, в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування; - приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження; - проводити технічну експертизу проєктів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проєктів і технічної документації завданням на проєктування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва; - забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії; - вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва; - застосовувати сучасні математичні та числові методи для аналізу, розрахунку та оптимізації параметрів проектування промислових та цивільних будівель і споруд; - розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності; - підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації; - збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її; - здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва; - управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів; - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань проектування, будівництва та експлуатації об’єктів промислового та цивільного призначення; - знати та застосовувати відповідні інженерно-технічні рішення при проектуванні складних та відповідальних за призначенням об’єктів промислового та цивільного будівництва; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для досягнення поставлених задач. застосовуючи методичний інструментарій пізнання у сфері проектування та будівництва промислових та цивільних будівель; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах, виконувати необхідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички при вирішенні задач проектування та будівництва промислових та цивільних будівель; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових конструктивних та технологічних рішень при проектуванні та впровадженні будівель промислового та цивільного призначення; - проводити технічну експертизу, паспортизацію будівель та споруд, здійснювати контроль їх відповідності чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва; - спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; - критичне осмислення проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії; - спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; - здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; - зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; - управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; - відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; - здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої кваліфікації магістр здатний виконувати обов’язки за професіями, зазначеними в ДК 003:2010 НКУ, а саме: «Головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у будівництві», код КП 1223.1; «Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві», код КП 1223.2; «Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади», код КП 1229.3; «Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники», код КП 1237.1; «Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники», код КП 1237.2; «Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві», код КП 1313; «Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами», код КП 1476; «Професіонали в галузі цивільного будівництва», код КП 2142.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня