Промислове і цивільне будівництво

8.192.00.01 Промислове і цивільне будівництво
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на сучасних інженерно-технічних напрацюваннях та результатах наукових досліджень в галузі будівництва і архітектури та орієнтується на актуальну спеціалізацію, в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра: в області проектування об’єктів промислового та цивільного будівництва, організації управління будівництвом будівель та споруд, дослідження та випробування будівель та споруд, організації експлуатації будівель та споруд та організація ремонту з застосуванням сучасних матеріалів, конструкцій і енергоощадних технологій. Основний фокус – сучасні конструктивні рішення, прогресивні методи розрахунку та дослідження конструкцій, економічний підхід до вибору будівельних матеріалів та технологій. Спеціалізація промислове та цивільне будівництво включає в себе наступні напрямки: проектування легких високоефективних конструкцій , використання нових програмних продуктів для проектування та розрахунку конструкцій, застосування нових ефективних технологій та технологічних процесів, охорона навколишнього середовища, енергоаудит, енергоменеджмент.
Програмні результати навчання: - володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ПЦБ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; - отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; - розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій; - знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економіка і управління будівництвом; - поглиблення знання в спеціалізації промислове та цивільне будівництво: проектування металевих конструкцій, проектування залізобетонних та мурованих конструкцій, проектування основ та фундаментів, проектування конструкцій з дерева та пластмас, проектування в сейсмічних районах, розробка технологій будівельних процесів, зведення будівель та споруд; - знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів в спеціалізації промислове та цивільне будівництво; - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань будівництва, використовуючи відомі методи; - застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу при дослідженнях будівельних конструкцій; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації ПЦБ; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти в будівництві; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення; - використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки; - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня