Міське будівництво та господарство

8.192.00.03 Міське будівництво та господарство
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає: дисципліни циклу загальної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, дисципліни циклу професійної підготовки — 84 кредити ЄКТС. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми складають 42 кредити ЄКТС. Кредити ЄКТС студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни захисту курсових робіт і проектів, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на сучасних інженерно-технічних напрацюваннях та результатах наукових досліджень в галузі архітектури і будівництва та включає такі напрямки: наукові дослідження, проектування, технологія зведення, ремонт, реконструкція, експлуатація та утримання будівель і споруд та інженерних мереж, реновація старої забудови, використання новітніх технологій та енергоощадних матеріалів, організація ремонтно-реконструктивних робіт Основний фокус – проектування, технологія зведення, реконструкція, експлуатація та утримання будівель і споруд та інженерних мереж.
Програмні результати навчання: - володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами МБГ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; - отримання знань для визначення методів розрахунку, зведення, ремонту і реконструкції окремих будівель, конструкцій і споруд міського господарства; контроль якості робіт по ремонту і посиленню основних будівельних конструкцій; - забезпечення інженерної підготовки, планування, організація робіт по експлуатації, біжучому ремонту і реконструкції житлових і адміністративних будинків, комунікацій, доріг, прилягаючих територій; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, зокрема для виконання їх ремонту, реконструкції, експлуатації, утримання інженерних мереж та прилеглих територій; - поглиблення знання в спеціалізації «Міське будівництво та господарство»: визначення навантажень і впливів природньо-кліматичних факторів, виконання розрахунків по проектуванню і посиленню металевих, залізобетонних, кам’яних і дерев’яних конструкцій; - планування та організація матеріального, технічного і транспортного забезпечення, організація будівельного господарства і будівельного майданчика, організація робіт по ремонту будівель і споруд міського господарства, забезпечення їх фінансування; - знання та розуміння методів розрахунку, проектування, реконструкції та модернізації об’єктів в спеціалізації МБГ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; - здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Міське будівництво та господарство», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити натурні обстежень будівель та окремих конструкцій, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності, користуватись основними інструментами і приладами для контролю якості різного роду будівельних робіт; - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку МБГ використовуючи відомі та новітні методи; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з розрахунку, проектування, реконструкції, монтажу, утримання та експлуатації будівель та споруд; - організувати та виконувати контроль якості виробничих процесів по монтажу, ремонту та реконструкції будівель і споруд міського господарства та координувати роботу відповідних підрозділів, організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в галузі послуг з розрахунку, проектування, монтажу, реконструкції, утриманню та експлуатації будівель та споруд, оцінювати технічний стан будівель, споруд і інженерних комунікацій житлового господарства; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу, реконструкції, утримання та експлуатації будівель та споруд, здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення, впроваджувати у виробництво прогресивні технологічні розробки; - використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з проектування, реконструкції, та експлуатації будівель та споруд, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки; - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Професійні профілі випускників: Робота в галузі міського будівництва та господарства та може займати первинні посади: майстер-інженер біжучого ремонту; майстер-інженер експлуатації ЖЕК і ОСББ; головний інженер ЖЕК і ОСББ; начальник ЖЕК і ОСББ; управляючий ОСББ, інженер по капітальному ремонту відділу житлового господарства міста; начальник відділу житлового господарства; інженер-конструктор; головний інженер проекту; провідний спеціаліст; головний інженер; начальник проектної організації, фірми; виконроб, відповідальний за якісне та безпечне виконання робіт по зведенню будівель та споруд; асистент, молодший науковий співробітник; науковий співробітник; старший науковий співробітник науково-дослідного інституту; викладач спеціальних навчальних закладів різного рівня.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.