Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

8.192.00.04 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає: дисципліни циклу загальної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, дисципліни циклу професійної підготовки — 84 кредити ЄКТС. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми складають 24 кредити ЄКТС. Кредити ЄКТС студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни захисту курсових робіт і проектів, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на сучасних інженерно-технічних напрацюваннях та результатах наукових досліджень в галузі будівництва і архітектури та включає такі напрямки: будівництво технологічних ліній та комплексів; побудова технічних завдань на проектування; розробка звітної технічної документації; проектування та реконструкція підприємств будівельної індустрії; організація та інноваційні технології виробництва будівельних виробів, конструкцій і матеріалів в напрямку підвищення їх техніко-економічної ефективності, ресурсо- та енергозбереження. Основний фокус – інноваційні енерго- та ресурсозберігаючі технології виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів.
Програмні результати навчання: - володіння достатніми знаннями в галузях, суміжних з дисциплінами спеціалізації технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі будівництва та цивільної інженерії, зокрема організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економіка і управління будівництвом; - поглиблення знань спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів; - знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.; - розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання основ економіки та управління проектами в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності; - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, використовуючи відомі методи; - застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в технологіях будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - здатність здійснювати постановку задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі будівництва; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі створення нових будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення; - використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки; - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.