Автомобільні дороги і аеродроми

8.192.00.05 Автомобільні дороги і аеродроми
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; - знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі дорожнього будівництва та цивільної інженерії, зокрема, транспортної інфраструктури, використання нетрадиційних та вторинних матеріалів; - знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством; - поглиблення знань спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми»: проектування та вишукування автомобільних доріг; проектування вулично-дорожньої мережі населених пунктів; проектування аеродромів; проектування об’єктів виробничої бази; сучасні дорожньо-будівельні матеріали і технології; - знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін; - розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; - знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; - здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації АДА, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності.
- застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку автомобільних доріг і аеродромів, використовуючи відомі методи; - -застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в дорожньо-транспортному комплексі; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; - здатність здійснювати постановку задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення; - використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня