Мости і транспортні тунелі

8.192.00.06 Мости і транспортні тунелі
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Студент повинен виконати програму підготовки обсягом 90 кредитів ЄКТС, яка включає: дисципліни циклу загальної підготовки — 6 кредитів ЄКТС, дисципліни циклу професійної підготовки — 84 кредити ЄКТС. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми складають 24 кредити ЄКТС. Кредити ЄКТС студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсових робіт і проектів, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на сучасних інженерно-технічних напрацюваннях та результатах наукових досліджень в галузі будівництва і архітектури та орієнтується на актуальну спеціалізацію, в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра: будівництво та реконструкція штучних споруд на автомобільних дорогах; ремонт та експлуатаційне утримання штучних споруд на автомобільних дорогах; проектування мостів і транспортних тунелів; діагностика технічного стану мостів і транспортних тунелів, паспортизація і інвентаризація.
Набуті компетентності: - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності; - здатність розв’язувати проблеми будівництва та цивільної інженерії у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності; - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку технологій мостового будівництва, використовуючи відомі методи; - застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в технологіях будівництва та реконструкції мостових споруд; - вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва; - спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; - критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.
- проектувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з метою забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження; - проводити технічну експертизу проектів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проектів і технічної документації, завданням на проектування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва; - здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії; - підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації; - спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; - здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
-донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами України та іноземних країн-партнерів.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор, доктор технічних наук, Мельник Ігор Володимирович
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма передбачає практичну підготовку фахівців. Частина курсів може викладатися англійською мовою.