Водопостачання та водовідведення

8.192.00.08 Водопостачання та водовідведення
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Основні напрямки освітньої програми – системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та промислових підприємств. Напрями спеціалізації: комунальне та промислове водопостачання та водовідведення, протипожежне водопостачання та дощове водовідведення. Актуальні питання: мережі та споруди для забору, очищення, перекачування та розподілу води; водовідведення, очищення стічних вод та утилізація осадів стічних вод. Практичне значення: водопостачання населених пунктів і промислових підприємств, водовідведення та дренаж на урбанізованих територіях, екологічна інженерія, раціональне використання водних ресурсів.
Програмні результати навчання: - володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; - отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; - розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; - знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економіка і управління будівництвом; - поглиблення знання в спеціалізації «Водопостачання та водовідведення»: проектування, будівництво та експлуатація систем водопостачання та водовідведення; систем дощового водовідведення; водовідвідних очисних споруд; - знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів в спеціалізації ВВ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; - знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; - здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Водопостачання та водовідведення», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем ВВ, використовуючи відомі методи; - застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах ВВ; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації ВВ; - розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти, які є елементами систем ВВ; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ; - критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення; - використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки. - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня