Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

8.194.00.01 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на сучасних інженерно-технічних напрацюваннях та результатах наукових досліджень у галузі гідротехніки і водних ресурсів та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: водогосподарське та природоохоронне будівництво; гідротехнічне будівництво. Основний фокус – системи водогосподарського комплексу, включаючи промислові об’єкти. Програма передбачає практичну підготовку фахівців розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
Набуті компетентності: - ставити та вирішувати інноваційні / наукові завдання і проблеми гідротехніки, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної /недостатньої інформації та суперечливих вимог; - планувати та виконувати дослідження, аналізувати їх результати та обґрунтовувати висновки; - будувати та досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів та процесів гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій з використанням відповідних методів та спеціалізованого програмного забезпечення; - розробляти схеми комплексного використання і охорони вод, плани управління річковими басейнами, організовувати раціональне використання водних ресурсів; - визначати причини та наслідки шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи протипаводкового захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь та інших територій, розробляти та реалізовувати програми з управління ризиками затоплення повенями і паводками екосистем, природних та антропогенних ландшафтів; - застосовувати гідро- та геоінформаційні технології, сучасні методики моделювання, розрахунку і проектування об’єктів професійної діяльності для розв’язання складних задач гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій; - організовувати колективну роботу при плануванні та реалізації проектів будівництва об’єктів професійної діяльності, їх ремонту, реконструкції та ліквідації з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень, а також технічних, економічних, правових та екологічних аспектів; - визначати технології та розробляти комплексні заходи з раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів, поліпшення гідрологічного та екологічного стану водних об’єктів; - спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень; - критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.
- приймати ефективні рішення в умовах неповної /недостатньої інформації та суперечливих вимог, аналізувати альтернативи, будувати прогнози, оцінювати ризики; - вільно спілкуватися державною та іноземною мовами з наукових, інженерних та виробничих питань у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, презентації результатів досліджень та проектів, аргументації власної позиції, ведення дискусій з професійних питань; - організовувати визначення технічного стану об’єктів професійної діяльності та робити відповідні висновки на основі його аналізу; - зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем гідротехніки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; - здатність до аналітичного та критичного науково-орієнтованого системного мислення; - уміння здійснювати планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб; - здатність до ефективної взаємодії та багато-дисциплінарної командної роботи у виробничій, організаційній, освітній та науково-дослідницькій професійній діяльності, у тому числі в міжнародному контексті; - уміння з розроблення та управління проектами у галузі водного господарства та інженерії довкілля; - спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; - здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; - здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
- зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; - використання іноземних мов у професійній діяльності.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Завідувач кафедри гідротехніки та водної інженерії, д. т. н.. проф. Чернюк В. В.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня