Пожежна безпека

8.261.00.01 Пожежна безпека
Кваліфікація: Магістр з пожежної безпеки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Студенти спеціальності «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки на цивільних та промислових об’єктах, а саме побудови і застосування систем протипожежного захисту, пожежної профілактики, пожежної тактики, пожежної техніки, проектування, технології, експлуатації, конструкцій будівель та споруд на вогневі навантаження та забезпечення вимог пожежної безпеки. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення.
Набуті компетентності: - Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері пожежної безпеки. - Застосовувати ефективні методи та засоби дослідження механізму виникнення пожеж та пожежних ризиків, у тому числі, методи та засоби математичного і комп’ютерного моделювання, статистичного аналізу даних. - Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення пожежі та можливості пожежно-рятувальних підрозділів. - Аналізувати встановлені в технічній документації на речовини, матеріали, вироби, технологічні процеси, будівлі і споруди об'єктів вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки. - Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти, обґрунтовувати вибір методів і засобів дослідження, аналізувати результати, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень. - Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань пожежної безпеки, використовуючи відомі методи. - Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації пожежна безпека. - Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем що забезпечують пожежну безпеку об’єктів будівництва. - Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем що забезпечують пожежну безпеку об’єктів будівництва; аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
- Розробляти і реалізовувати проекти у сфері пожежної безпеки з урахуванням цілей, обмежень, а також технічних, соціальних, економічних, правових і етичних аспектів. - Досліджувати пожежі, прогнозувати їх виникнення та розвиток, оцінювати ефективність системи забезпечення пожежної безпеки відповідного рівня, ризики виникнення пожеж і їх наслідки. - Виконувати оцінювання проектів будівництва та проектів містобудівної документації на відповідність вимогам пожежної безпеки та пропонувати необхідні інженерно-технічні заходи забезпечення пожежної безпеки. - Розробляти норми і правила пожежної безпеки, інструкції щодо дотримання протипожежного режиму та дій у разі виникнення пожежі. - Виконувати випробування: речовин, матеріалів будівельних конструкцій, електротехнічних та кабельних виробів щодо визначення показників та характеристик пожежної небезпеки; систем протипожежного захисту, пожежно-технічного оснащення. - Аналізувати, оцінювати протипожежну та аварійно- рятувальну техніку, пожежно-технічне оснащення та надавати рекомендації щодо їх оптимального вибору. - Виконувати та обґрунтовувати техніко-економічні розрахунки заходів щодо підвищення пожежної безпеки. - Оцінювати стан забезпечення пожежної безпеки об’єктів, будівель та споруд, відповідність інженерних систем та систем активного та пасивного протипожежного захисту вимогам пожежної безпеки, створювати моделі нових систем. - Обирати та застосовувати ефективні методи та інструментальні засоби досліджень. - Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти в галузі пожежної безпеки.
- Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері професійної діяльності. - Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять. - Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців пожежно-рятувальних формувань і широкого загалу. - Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі пожежної безпеки.
Керівник освітньої програми, контактна особа: доцент, д.т.н. Шналь Тарас Миколайович
Професійні профілі випускників: Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій, а саме: «Інженер з пожежної безпеки», код КП 2149.2; «Інженер з пожежно-рятувальних робіт», код КП 2149.2; «Інженер з профілактичних робіт», код КП 2149.2; «Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту», код КП 2149.2; «Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту», код КП 2429, «Науковий співробітник (галузь інженерної справи) », код КП 2149.1; «Викладач вищого навчального закладу», код КП 2310.2, «Методист», код КП 2351.2 тощо.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня