Освітні, педагогічні науки

9.011.00.00 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі Освіти за спеціальністю "Освітні,педагогічні науки "
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості ОНП. Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП. Ці програми оприлюднюються на веб-сайті університету за три тижні до початку вступної кампанії, щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Це здійснюється централізовано за наказом ректора перед вступною компанією Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання ОНП підготовки докторів філософії.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків)
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма відповідає основним векторам розвитку історії, теорії і практики педагогічної діяльності у освітньому просторі, формує сучасну теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень у сфері історико-педагогічної науки та розв'язання актуальних загальнопедагогічних проблем освітньої діяльності. Освітньо-наукова програма забезпечує підготовку здобувачів із базовою непедагогічною освітою в умовах вищого технічного навчального закладу за рахунок дидактично спроектованої системи нормативних і вибіркових дисциплін, забезпечення наступності між другим та третім освітньо-кваліфікаційними рівнями, актуальної тематики наукових історико-педагогічних та загальнопедагогічних досліджень. Підготовка докторів філософії передбачає їх ознайомлення із проведенням історико-педагогічних та загальнопедагогічних наукових досліджень зі спеціальності із використанням інформаційних технологій.
Набуті компетентності: Знання історії виникнення освіти і виховання в світовій суспільній цивілізації, загальної характеристики світових та вітчизняних освітніх систем. Знання методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм, інноваційних методів навчання у системі освіти та основних вимог до їх вибору. Знання методичної діяльності викладача навчального закладу та основних напрямів щодо розробки спеціальних засобів навчання. Знання основних нормативно-правових актів з питань освіти. Знання підходів до аналізу педагогічних ситуацій та педагогічних задач, а також прогнозування їх вирішення. Знання правил розробки ефективних моделей науково-педагогічного дослідження та моделювання його окремих підсистем. Знання про основні підходи до осмислення, аналізу та впровадження надбань історико-педагогічної науки з огляду на їх інноваційність. Знання психолого-педагогічних основ організації учбової діяльності у сучасній освіті, підходів до оптимізації навчального процесу, шляхів реалізації компетентнісного, комунікативного, контекстного та задачного підходів у дидактиці ВНЗ. Знання сутності та суспільної значущості педагогічної діяльності, структури педагогічної майстерності, педагогічної культури, культури мовлення та культури взаємодії, педагогічної техніки. Знання сутності і мети професійної мобільності та особливостей її формування у майбутніх фахівців. Знання сутності та механізму навчально-виховної взаємодії в умовах андрагогічної парадигми. Знання теоретико-методологічних основ та категоріального апарату педагогіки, методологічних, процесуальних та суттєвих педагогічних категорій.
Здатність на основі врахування компетентнісного, контекстного та задачного підходів і за допомогою системного аналізу використовувати знання сутності освітньої діяльності у ВНЗ, її механізму, принципів, методів, форм, системи діагностики ефективності, змістової складової і підходів до їх оптимізації, формувати уміння загальнопедагогічної діяльності викладача ВНЗ. Здатність використовувати знання з історії розвитку освіти в цілому та конкретної галузі історико-педагогічної науки, її методології (законів, закономірностей, принципів розвитку), доцільних способів осмислення сутності освітнього процесу щодо аналізу сучасних педагогічних явищ, процесів, феноменів, окремих фактів, діяльності персоналій на основі системного підходу. Здатність використовувати знання сутності, механізму, методів, форм, способів доцільної організації науково-пошукової діяльності та умінь застосовувати їх у практичній дослідницькій діяльності у галузі освіти та педагогічної науки. Здатність виявляти та розвивати творчі якості особистості, застосовувати методи навчання творчості та проводити тренінги для розвитку творчих здібностей. Здатність демонструвати знання і вибудовувати дидактичну, методичну, загальнонаукову стратегію навчання задля забезпечення оптимального розвитку особистості; оцінювати сучасні процеси у вітчизняній та зарубіжній дидактиці, методиці та науково-дослідній діяльності з позицій сьогодення та перспектив їх розвитку. Здатність вибудовувати дидактичну стратегію навчання задля забезпечення оптимального розвитку особистості, уявлень про потенційні можливості щодо організації навчального процесу у сучасній освіті в умовах розвивального навчання та андрагогічної парадигми. Здатність застосовувати сучасні методики та технології організації і реалізації освітнього процесу на різних освітніх рівнях у різних освітніх установах; формувати готовність проектувати новий навчальний зміст, технології і конкретні методики навчання на засадах педагогічної інтегрології. Здатність організовувати навчально-виховний процес із застосуванням інтерактивних, ефективних технологій підготовки фахівців у професійні школі. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Уміння аналізувати теоретичні основи методики професійної освіти, демонструвати глибокі знання закономірностей, принципів та методів навчання у професійній школі. Уміння визначати структуру педагогічного процесу і враховувати його закономірності в різних педагогічних системах та розв’язувати комплексні завдання з проблем методики формування змісту освіти і окремих навчальних дисциплін. Уміння володіти практикою передачі фахових знань, аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у методиці навчання і виховання, демонструвати сучасну базу знань з проблем теорії наук про освіту та створювати власну базу навчальної інформації. Уміння ефективно використовувати методи дослідження порівняльної педагогіки у науковому дослідженні. Уміння застосовувати прийоми аналізу, вдосконалення та моделювання педагогічної бесіди та впроваджувати досвід педагогів-новаторів. Уміння формувати професійну мобільність майбутнього фахівця. Уміння налагоджувати індивідуальну педагогічну взаємодію шляхом розв’язання педагогічних задач. Уміння об'єктивно аналізувати перебіг та результативність власного наукового пошуку, формувати план дослідження, працювати із науковими джерелами, створювати власний науковий продукт. Уміння самостійного освоєння нових методів дослідження, наукового профілю своєї фахової та наукової діяльності.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між університетом та університетами України; двосторонніх договорів між університетом та вищими навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Практична підготовка здобувачів вищої освіти рівня PhD передбачає формування фахових компетентностей спеціальності, необхідних для подальшої професійної діяльності. ОНП передбачає наскрізну програму практичної підготовки, через участь у реальних дослідницьких проектах, впровадженні результатів власних наукових досліджень в закладах освіти та установах.. Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти рівня PhD передбачена дисципліна «Педагогічний практикум». її метою є оволодіння навичками підготовки навчально-методичної документації, проведення аудиторних занять, організування позааудиторної роботи; розвиток умінь аналізувати нормативно-правові документи, в яких відображений зміст освіти, структуру типових навчальних програм, державних стандартів, навчальних планів, кваліфікаційних характеристик; аналізувати дидактичні принципи і системи побудови програм тощо; формування уміння добирати оптимальні методи навчання опановування методикою актуалізації опорних знань, оволодіння уміннями вибору методик актуалізації опорних знань.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Стечкевич Олег Орестович
Професійні профілі випускників: Визначається науковою складовою ОНП
Доступ до подальшого навчання: Вступ до докторантури
Інші особливості програми: Цілі ОНП «Освітні, педагогічні науки» полягають у наданні поглиблених теоретичних знань та практичних умінь і навичок, необхідних для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності у формуванні загальних засад методології наукової та професійної діяльності, а також відповідних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань наукового, освітнього, управлінського, інноваційного характеру з метою подальшого успішного працевлаштування фахівців в галузі освіти/педагогіки. Оригінальність цієї ОНП полягає в реалізації підготовки докторів філософії, що спроможні проводити наукові дослідження із використанням технологій дистанційного навчання із актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук, колективом наукової д-ра пед. н., професора Сікорського П.І.