Освітні, педагогічні науки

9.011.00.00 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі Освіти за спеціальністю "Освітні, педагогічні науки"
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу: Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань, які щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на методологічних засадах освітньої галузі та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики освіти. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази освіти та орієнтує на актуальні спеціалізації з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку освіти, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення науково-педагогічних досліджень та подальшої науково-педагогічної діяльності. Освітньо-наукова програма спрямована на розвиток дослідницького потенціалу, сукупності загальних та фахових компетентностей здобувача, відповідає основним векторам розвитку історії, теорії і практики педагогічної діяльності в освітньому просторі, формує сучасну теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень у сфері історико- педагогічної науки та розв'язання актуальних загальнопедагогічних проблем освітньої діяльності.
Набуті компетентності: Набуті компетентності: ЗК1. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності. ЗК2. Здатність представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також розуміти іншомовні наукові тексти зі спеціальності освітні, педагогічні науки. ЗК3. Здатність використовувати універсальні навички дослідника, а також організовувати та проводити навчальні заняття із використанням сучасних інформаційних технологій. ЗК4. Здатність демонструвати універсальні навички дослідника, зокрема презентувати результати власного дослідження українською мовою, управляти науковими проєктами та/або складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. ЗК5. Здатність до неперервного професійного розвитку на основі критичного самооцінювання з метою самовдосконалення та забезпечення якості освіти. ЗК6. Здатність демонструвати інноваційність, високий ступінь самостійності, академічної та професійної доброчесності, постійну відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності.
ФК1. Розуміння нормативно-правової бази забезпечення організації та управління науковою діяльністю, принципів та організаційних форм наукової діяльності; здатність застосовувати у науково-педагогічній діяльності історико-філософський, синергетичний, системний, проблемний, структурний, функціонально-організаційний та прогностичний підходи до інтеграції знань на основі системного аналізу філософських, гносеологічних та логіко-психологічних передумов упровадження інтеграційних процесів в освіті. ФК2. Здатність планувати, організовувати і виконувати експериментальне педагогічне дослідження, використовувати математичні методи для перевірки достовірності отриманих результатів, адекватно оцінювати та прогнозувати результати науково-педагогічних досліджень. ФК3. Усвідомлення змісту, мети та завдань освітнього процесу в культурно-антропологічних вимірах, здатність конструювати цілісний освітній процес на засадах загальнолюдських та духовних цінностей суспільства, світоглядних концепцій освіти, неперервного особистісного розвитку та співтворчості. ФК4. Здатність використовувати знання з історії розвитку освіти в цілому та конкретної галузі історико-педагогічної науки, її методології (законів, закономірностей, принципів розвитку), доцільних способів осмислення сутності освітнього процесу щодо аналізу сучасних педагогічних явищ, процесів, феноменів, окремих фактів, діяльності персоналій на основі системного підходу. ФК5. Здатність вибудовувати дидактичну стратегію навчання задля забезпечення оптимального розвитку особистості, уявлень про потенційні можливості щодо організації освітнього процесу у сучасній освіті в умовах розвивального навчання та андрагогічної парадигми. ФК6. Здатність виявляти та розвивати творчі якості особистості, застосовувати методи навчання творчості та проводити тренінги для розвитку творчих здібностей здобувачів освіти.
ФК7. Здатність застосовувати наукові знання про цінності в освіті, виконувати науково-педагогічні дослідження, а також організовувати педагогічний процес на основі використання аксіологічного підходу з метою саморозвитку та формування гармонійно-розвиненої особистості. ФК8. Здатність аналізувати сучасні вітчизняні та зарубіжні педагогічні концепції, методики викладання педагогіки, демонструвати глибокі знання закономірностей, принципів та методів навчання ФК9. Здатність застосовувати теоретичні знання про основні парадигми і напрями розвитку освіти, формувати педагогічне мислення та самосвідомість, власний досвід критичного аналізу та оцінки педагогічних явищ і ситуацій у регіональному, національному та міжнародному контексті. ФК10. Здатність розв’язувати складні проблеми науково-педагогічної діяльності на основі використання знань про сучасні Інтернет-технології, принципів та алгоритмів їх використання з метою управління інформаційними потоками, пошуку, аналізу, обробки, раціонального використання інформації у процесі організації освітнього процесу та наукової роботи.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між університетом та університетами України; двосторонніх договорів між університетом та вищими навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.пед.н, ст.н.сп., Стечкевич Олег Орестович
Професійні профілі випускників: Доступ до подальшого навчання: наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Можливе навчання іноземних здобувачів вищої освіти після вивчення курсу української мови