Освітні, педагогічні науки

9.011.00.00 Освітні, педагогічні науки
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі Освіти за спеціальністю "Освітні, педагогічні науки"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу: Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань, які щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на методологічних засадах освітньої галузі та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики освіти. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази освіти та орієнтує на актуальні спеціалізації з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку освіти, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення науково-педагогічних досліджень та подальшої науково-педагогічної діяльності. Освітньо-наукова програма спрямована на розвиток дослідницького потенціалу, сукупності загальних та фахових компетентностей здобувача, відповідає основним векторам розвитку історії, теорії і практики педагогічної діяльності в освітньому просторі, формує сучасну теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень у сфері історико- педагогічної науки та розв'язання актуальних загальнопедагогічних проблем освітньої діяльності.
Програмні результати навчання: ЗН1. Демонструвати концептуальні та методологічні знання усталених наукових концепцій в галузі освіта/педагогіка та правила розробки ефективних моделей науково-педагогічного дослідження ЗН2. Знання основних здобутків історико-педагогічної вітчизняної та зарубіжної науки, наукових шкіл та фундаментальних праць у галузі дослідження. ЗН3. Знання державної мови та, як мінімум, однієї із іноземних мов на професійному рівні ЗН4. Знання наукових та загальнометодичних засад інноваційно-педагогічної діяльності викладача закладу освіту, вимог до підготовки та проведення навчальних занять. УН5. Застосовувати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері педагогіки/освіти, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики УН6. Здійснювати планування, реалізацію та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності. УН7. Критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї. УН8. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших УН9. Розробляти інноваційні проєкти в освітній сфері, управляти ними і здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. УН10. Бути здатним здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між університетом та університетами України; двосторонніх договорів між університетом та вищими навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.пед.н, ст.н.сп., Стечкевич Олег Орестович
Професійні профілі випускників: Доступ до подальшого навчання: наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор наук»
Інші особливості програми: Можливе навчання іноземних здобувачів вищої освіти після вивчення курсу української мови