Професійна освіта (за спеціалізаціями)

9.015.00.00 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП. Ці програми оприлюднюються на веб-сайті університету за три тижні до початку вступної кампанії, щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Це здійснюється централізовано за наказом ректора перед вступною компанією Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання ОНП підготовки докторів філософії. До складу цих комісій можуть бути залучені представники наукових установ, з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми, або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною ОНП, узгодженою між Університетом і науковою установою.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків)
Характеристика освітньої програми: Цілі освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» полягають у необхідності поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навички за спеціальністю, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навички дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності, а також відповідних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань наукового, освітнього, управлінського, інноваційного характеру з метою подальшого успішного працевлаштування фахівців в галузі освіти/педагогіки. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики професійної освіти, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень та забезпечує формування критичного і творчого мислення майбутніх докторів філософії у сфері загальнопедагогічної підготовки. Навчально-наукові підрозділи університету виступають експериментальними майданчиками для апробації досліджень відповідно до спеціалізацій професійної освіти і потенційними роботодавцями випускників.
Набуті компетентності: Знання методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм, методів навчання у професійні школі та основних вимог до їх вибору. Знання основ андрагогічної парадигми у сучасній освіті, підходів до забезпечення освітньої діяльності дорослих упродовж життя, шляхів реалізації компетентнісного, комунікативного, контекстного та задачного підходів у формальній, неформальній та інформальній освіті дорослих. Знання про використання математичних методів для перевірки достовірності даних, отриманих у ході педагогічного експерименту. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. Знання сутності і мети професійної (професійно-педагогічної) мобільності та особливостей її формування у майбутніх фахівців (викладачів) під час навчання. Знання про технології організації навчально-виховної взаємодії із дорослим учнем; добору змісту, методів та форм роботи із дорослим учнем в умовах різних моделей освіти; забезпечення контролю та обліку загальнонавчальних та професійних знань, умінь та навичок студентів в умовах андрагогічної парадигми. Знання сучасних підходів, методів, методик та засобів планування, організування і проведення виховної роботи зі студентською молоддю. Знання теоретико-методологічних основ та категоріального апарату професійної педагогіки. Знання алгоритму прийняття управлінських рішень, їх видів та форм. Знання методологічних підходів, принципів, поняттєвого апарату, аналізу та оформлення результатів експериментального педагогічного дослідження. Знання основних вимог до організації дисертаційного дослідження, основ теоретичних досліджень, основних вимог до емпіричних досліджень.
Здатність аналізувати, організовувати та проводити науково-педагогічні дослідження, що пов’язані з вивченням, прогнозуванням та моделюванням процесу професійного навчання. Здатність використовувати на практиці теоретичні основи методики професійної освіти, закономірності, принципи та методи навчання, освітні технології у навчальному процесі професійної школи. Здатність адаптуватись до нових ситуацій і приймати відповідні рішення реалізуючі професійну (професійно-педагогічну) мобільність. Здатність враховувати психолого-педагогічні особливості дорослого учня у процесі проектування нового навчального змісту, використання освітніх технологій і конкретних методик навчання, форм освітньої діяльності на андрагогічних засадах. Здатність демонструвати знання та вміння розробки власних методик організації та проведення навчальних занять різних організаційних форм навчання, використання освітніх технологій у професійній школі. Здатність організовувати та управляти професійним навчальним закладом на основі знань про принципи управління навчальним закладом, структури управлінського циклу, функції управління. Здатність планувати і здійснювати науково-педагогічні дослідження, відбирати та аналізувати фактографічний матеріал таких досліджень, оцінювати та узагальнювати результати власних досліджень планувати й організовувати педагогічний експеримент. Здатність проектувати новий навчальний зміст, освітні технології і конкретні методики навчання, в тому числі на основі андрагогічної парадигми.Здатність проектувати новий навчальний зміст, освітні технології і конкретні методики навчання, в тому числі на основі андрагогічної парадигми.
Уміння правильно використовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження. Уміння укладати річний план роботи, тижневий план роботи керівника; підготувати доповідь на педагогічну раду на задану тему і рішення до неї. Уміння усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення освоєних та здобуття нових фахових знань. Уміння демонструвати сучасну базу знань з проблем теорії професійної освіти та створювати власну базу навчальної інформації. Уміння практичної підготовки фахівців у професійно-технічній та вищій школі в умовах андрагогічної парадигми, цілеспрямованого самовдосконалення як викладача ПТНЗ та ЗВО, як андрагога.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між університетом та університетами України; двосторонніх договорів між університетом та вищими навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Стажування відбувається, завичай, на 3-4 роках навчання і здійснюється на підставі Угод про міжнародну співпрацю кафедри педагогіки та інноваційної освіти та програм стажування розміщених на Порталі можливостей Львівської політехніки.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Криштанович Мирослав Франкович
Професійні профілі випускників: - Науково-педагогічна діяльність, - дослідницька діяльність.
Доступ до подальшого навчання: Вступ до докторантури
Інші особливості програми: Усі наукові дослідження аспірантів виконуються відповідно до наукового напряму кафедри Педагогіки та інноваційної освіти «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості» та в межах науково-дослідної роботи «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0116U004108).