Професійна освіта (за спеціалізаціями)

9.015.00.00 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Кваліфікація: Доктор філософії в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредитів ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Освіта/Педагогіка
Особливі умови вступу: Правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники мають надати наукові праці тематика (зміст) яких відповідає особливостям ОНП. До цих праць правилами віднесено: наукові праці і патенти на винаходи (авторські свідоцтва про винаходи) / у разі відсутності наукових праць і патентів-реферат. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП. Ці програми оприлюднюються на веб-сайті університету за три тижні до початку вступної кампанії, щорічно переглядаються і за потреби оновлюються. Це здійснюється централізовано за наказом ректора перед вступною компанією Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями (3-5 осіб), які затверджуються наказом Ректора. До складу цих комісій включають кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання ОНП підготовки докторів філософії. До складу цих комісій можуть бути залучені представники наукових установ, з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми, або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною ОНП, узгодженою між Університетом і науковою установою.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків)
Характеристика освітньої програми: Цілі освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» полягають у необхідності поглибити теоретичні знання та практичні уміння і навички за спеціальністю, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навички дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності, а також відповідних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань наукового, освітнього, управлінського, інноваційного характеру з метою подальшого успішного працевлаштування фахівців в галузі освіти/педагогіки. Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики професійної освіти, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень та забезпечує формування критичного і творчого мислення майбутніх докторів філософії у сфері загальнопедагогічної підготовки. Навчально-наукові підрозділи університету виступають експериментальними майданчиками для апробації досліджень відповідно до спеціалізацій професійної освіти і потенційними роботодавцями випускників.
Програмні результати навчання: ЗН1. Знання наукових концепцій та методології в галузі професійної освіти, моделювання та реалізації науково- педагогічних досліджень, ефективного використання інноваційних підходів до розробки освітніх програм і педагогічних технологій у професійній освіті. ЗН2. Знання сучасних вітчизняних та зарубіжних концепцій підготовки фахівців, методики викладання педагогічних та спеціальних дисциплін, розробки методичного супроводу освітнього процесу. ЗНЗ. Знання державної мови та, як мінімум, однієї з іноземних мов на рівні, достатньому для використання у науково- педагогічній діяльності. ЗН4. Знання про організацію та управління освітніми проектами, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти, а також професійний розвиток та мобільність науково-педагогічних працівників. УМІ. Застосовувати спеціалізовані знання, стратегії та технології для розв'язання актуальних проблем у сфері професійної освіти, науки та інновацій на основі розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики та їх презентації українською та іноземною мовами. УМ2. Здійснювати планування, реалізацію та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження 3 дотриманням принципів академічної доброчесності. УМЗ. Критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та комплексні ідеї. УМ4. Демонструвати навички самостійного планування, організації та виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, критично оцінювати результати власної діяльності і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших. УМ5. Розробляти інноваційні проекти в освітній галузі, управляти ними, здійснювати пошук партнерів для їх реалізації, розвивати лідерський потенціал. УМ6. Планувати, організовувати, моніторити та оцінювати науково-педагогічну діяльність у освітніх закладах на основі використання сучасних надбань педагогічної науки та ІКТ з дотриманням належної академічної доброчесності.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між університетом та університетами України; двосторонніх договорів між університетом та вищими навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Стажування відбувається, завичай, на 3-4 роках навчання і здійснюється на підставі Угод про міжнародну співпрацю кафедри педагогіки та інноваційної освіти та програм стажування розміщених на Порталі можливостей Львівської політехніки.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Криштанович Мирослав Франкович
Професійні профілі випускників: - Науково-педагогічна діяльність, - дослідницька діяльність.
Інші особливості програми: Усі наукові дослідження аспірантів виконуються відповідно до наукового напряму кафедри Педагогіки та інноваційної освіти «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості» та в межах науково-дослідної роботи «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0116U004108).