Дизайн

9.022.00.00 Дизайн
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі культури і мистецтва за спеціальністю дизайн
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 60 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Третій (освітньо-науковий) рівень, дев'ятий рівень НРК, третій цикл РК ЄПВО
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах дизайну та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики дизайну. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази дизайну з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку дизайну, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Набуті компетентності: 1. Глибинні знання концептуально-методологічних та методико-прикладних засад дизайну в історичному та сучасному ракурсах, його понятійно-категорійного апарату та практичного досвіду. 2. Ґрунтовні знання та розуміння філософської методології пізнання, ключових засад професійної етики, системи морально-культурних цінностей. 3. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. 4. Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. 5. Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. 6. Глибинні знання історичних засад розвитку теорії і практики дизайну, фундаментальних постулатів та парадигм у галузі дизайну, новітніх тенденцій розвитку дизайну та концептуальних ідей та методів класиків дизайну. 7. Глибинні знання класичного та сучасного наукового інструментарію дослідження культурно-мистецьких явищ та процесів у різних сферах дизайну. 8. Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між соціально-культурними та мистецькими явищами та процесами у сфері дизайну, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу. 9. Уміння здійснювати оцінювання і прогнозування різних мистецьких явищ та процесів у сфері дизайну.
1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер дизайну для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 2. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. 3. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері дизайну. 4. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 5. Здійснювати культурно-мистецьке моделювання та соціально-ергономічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері дизайну. 6. Вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.арх., професор Лінда Світлана Миколаївна
Доступ до подальшого навчання: Наукова програма «Доктор наук»
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики дизайну, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.