Дизайн

9.022.00.00 Дизайн
Кваліфікація: Доктор філософії з галузі культури і мистецтва за спеціальністю дизайн
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків)
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах дизайну та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики дизайну. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази дизайну з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку дизайну, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності.
Програмні результати навчання: Знання (ЗН) 1. Здатність продемонструвати глибинні знання історичних та сучасних концептуально-методологічних та методичних засад дизайну. 2. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері дизайну. 3. Здатність продемонструвати глибинні знання теоретико-прикладних засад широкого спектру різновидів та сфер дизайну. 4. Здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень культурно-мистецьких явищ і процесів у різних сферах дизайну. 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. 6. Здатність продемонструвати достатні знання англійської мови, необхідні для усного та письмового представлення результатів наукових досліджень, ведення фахового наукового діалогу, повного розуміння англомовних наукових текстів. Уміння (УН) 1. Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер дизайну для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. 2. Інтегрувати та застосовувати одержані знання з різних міжпредметних сфер у процесі розв’язання теоретико-прикладних завдань у конкретній області дослідження. 3. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері дизайну. 4. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 5. Здійснювати культурно-мистецьке моделювання та соціально-ергономічне діагностування різних процесів та об’єктів у сфері дизайну. 6. Вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття. Комунікація (КОМ) 1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. Автономія і відповідальність (АіВ) 1. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. 2. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. 3. Здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Академічна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Практика/стажування: Педагогічний практикум
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.арх., професор Лінда Світлана Миколаївна
Інші особливості програми: Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики дизайну, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень.