Філософія

9.033.00.00 Філософія
Кваліфікація: Доктор філософії у галузі "Гуманітарні науки" зі спеціальності 033-Філософія
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Кількість кредитів: 43 кредити ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Восьмий рівень НРК (третій цикл РК ЄПВО, восьмий рівень ЄРК)
Галузь знань: Гуманітарні науки
Особливі умови вступу: правилами прийому до аспірантури встановлюють вимоги до вступників, що враховують особливості освітньо-наукової програми (ОНП). Вступники надають інформацію про публікації (статті, матеріали конференцій) або готують реферат, які за змістом відповідають ОНП. Також вступник повинен мати диплом магістра з оцінкою не нижче «4» бали. Вступні іспити проводяться на основі програм вступних випробувань зміст яких враховує особливості ОНП.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої складової програми (складання екзаменів і заліків).
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма враховує сучасний стан філософських наук (філософії науки і техніки, філософії свідомості та штучного інтелекту, гносеології та епістемології, феноменології, еристики та логіки, філософії природи) та їхні сучасні напрацювання. ОНП спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази філософії, з акцентом на новітніх тенденціях розвитку філософських наук, що поглиблює фаховий філософський світогляд і надає можливості для здійснення якісних наукових досліджень та професійного зростання.
Програмні результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері філософських наук та застосовувати методологічну базу під час здійсненні наукових досліджень. Глибинні знання сучасних методів проведення досліджень, розуміння природи науки та методологічних особливостей наукового пізнання. Здатність організовувати і проводити навчальні заняття із застосуванням традиційних та інноваційних методів навчання з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, комерціоналізувати оригінальні наукові дослідження. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, застосування навичок використання інформаційно-комунікативних технологій. Здатність до гнучкого мислення, яке дає можливість зрозуміти й розв’язувати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати обґрунтовані рішення, ефективно планувати та керувати часом, працювати самостійно і в команді, репрезентувати нові ідеї та проекти в обраній галузі. Здатність спілкування, представлення та обговорення наукових результатів іноземною мовою в усній та письмовій формі, розуміння іншомовних наукових текстів. Знання класичної і некласичної філософії. Розуміння сучасних тенденцій у філософських науках. Застосування набутих знань і практичних навичок для розв’язання конкретних завдань. Здатність самостійно розробляти програму конкретного філософського дослідження, надавати експертну оцінку сучасним гуманітарним проєктам. Знання та навики щодо діагностики актуальних світоглядних проблем сучасного суспільства і людини. Знання основ менеджменту та управління науковими проєктами, знання іноземних мов на рівні достатньому для опрацювання оригінальної філософської літератури та комунікації з іноземними коллегами, участь у міжнародних конференціях. Розуміння мети викладання філософських дисциплін та їхнього місця у системі вищої освіти. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових наукових досліджень. Обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних та історично-філософських досліджень. Уміння ефективно спілкуватись українською та іноземною мовами на професійному та соціальному рівнях. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології, представляти та обговорювати отримані результати. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати відповідні рішення та ініціювати нові ідеї та проєкти. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУЛП та ЗВО України. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУЛП та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: можливість стажування на кафедрі філософії Байройтського університету (Німеччина) та кафедрах філософії українських університетів. Передбачена педагогічна практика.